Publicada la llei que obliga els assessors fiscals a denunciar als clients que vulguin treure diners d'Espanya

Hisenda parteix de la premissa que qualsevol d’aquestes pràctiques són “mecanismes de planificació fiscal agressiva”. No obstant això, en el mateix preàmbul de la normativa reconeix que “l’obligació de declaració d’un mecanisme transfronterer no implica, per se, que aquest mecanisme sigui defraudatori o elusiu”. En qualsevol cas, Hisenda entén que en qualsevol d’aquestes pràctiques “concorren determinades circumstàncies indiciàries de planificació fiscal que li fan creditor de l’obligació de declaració”.

La normativa, que parteix de la transposició d’una Directiva europea antifrau, tomba a més el silenci administratiu. La llei precisa que “la declaració d’informació i la falta de reacció de l’Administració tributària no impliquen l’acceptació de la legalitat dels mecanismes transfronterers declarats”. La norma estableix multes per als assessors fiscals, que poden arribar fins al total dels honoraris dels especialistes.

Si l’advocat no informa Hisenda en termini dels moviments dels seus clients,

la infracció serà greu i la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 2.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix mecanisme que hagués hagut d’incloure’s en la declaració amb un mínim de 4.000 euros i un màxim equivalent a l’import dels honoraris percebuts o a percebre per cada mecanisme o al valor de l’efecte fiscal derivat de cada mecanisme calculat en els termes reglamentàriament establerts, depenent del fet que l’infractor sigui l’intermediari o l’obligat tributari interessat, respectivament. El límit màxim no s’aplicarà quan el mateix fos inferior a 4.000 euros.

Si l’assessor presenta la declaració informativa de manera incompleta,

inexacta o amb dades falses de les declaracions informatives. La infracció serà greu i la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 2.000 euros per cada dada o conjunt de dades omès, inexacte o fals referit a un mateix mecanisme que hagués hagut d’incloure’s en la declaració amb un mínim de 4.000 euros i un màxim equivalent a l’import dels honoraris percebuts o a percebre per cada mecanisme o al valor de l’efecte fiscal derivat de cada mecanisme calculat en els termes reglamentàriament establerts, depenent del fet que l’infractor sigui l’intermediari o l’obligat tributari interessat, respectivament. El límit màxim no s’aplicarà quan el mateix fos inferior a 4.000 euros.

A més,

Hisenda sanciona també la presentació de les declaracions informatives per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics en aquells supòsits en què hi hagués obligació de fer-ho per aquests mitjans. En aquest cas, La infracció serà greu i la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros per dada o conjunt de dades referides a un mateix mecanisme que hagués hagut d’incloure’s en la declaració amb un mínim de 750 euros i un màxim de 1.500 euros.

La transposició de la directiva DAC 6 limita el secret professional dels assessors amb l’argument d’evitar un ús injustificat i desproporcionat que serveixi per a sortejar l’obligació d’informar sobre aquestes pràctiques”. D’aquesta forma, no estaran emparats pel secret professional els intermediaris que dissenyen, comercialitzen, organitzen o gestionen l’execució d’un mecanisme transfronterer de planificació fiscal. Tampoc els intermediaris que assessorin per a procurar o facilitar l’aplicació d’un mecanisme de planificació fiscal.

Per tant,

es limita el secret professional a aquells intermediaris que presten un assessorament neutral amb l’únic objectiu d’avaluar l’adequació del mecanisme a la normativa aplicable, i sense procurar ni facilitar la implantació d’aquesta planificació fiscal.

Via: El Economista

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.