Protecció de l’inversor.

La protecció de l’inversor, després d’haver viscut una de les pitjors crisis econòmiques, Europa vol consolidar un sistema financer

més segur, responsable i transparent amb la protecció de l’inversor com principal objectiu.

El 3 de febrer de 2018 va començar l’aplicació del nou marc normatiu sobre mercats i instruments financers, basat en la directiva

MiFID II i el reglament MiFIR.

MIFID II – Imposa més transparència en la relació amb el client de productes financers i d’inversió, i l’entitat.

La MiFID II estableix clarament les exigències per qui només proporcioni informació de productes financers i d’inversió i per qui

exerceixi labors d’assessorament, amb la finalitat de què l’usuari sàpiga fins a on pot arribar cadascun d’ells i entengui quan és mera

informació comercial i quan assessorament.

Per tant, la directiva busca delimitar les funcions de l’assessor financer i que siguin només els professionals amb experiència i formació

els que puguin exercir l’activitat, evitant l’intrusisme i fomentant la protecció dels interessos del client.

Finalment, es pretén amb tot l’anterior que l’assessor entengui i analitzi el perfil de l’estalviador i pugui recomanar els productes

financers més adequats per a ell i per a cada fase de la seva vida. Això fa que realment es produeix un assessorament personalitzat, amb

els beneficis i riscos de cada decisió coneguts i valorats prèviament pel client.

També s’exigirà als assessors financers una certificació específica sobre economia i finances per demostrar el seu nivell de formació.

Així mateix, serà indispensable tenir sis mesos d’experiència prèvia abans de desenvolupar la seva activitat professional de manera autònoma.

Per aixó és molt positiu i redunda en una major educació financera del client i una professionalització del servei, aconseguint un

assessorament de més qualitat.

I una altra novetat:

I és l’obligació de les entitats de concretar totes les despeses del fons d’inversió així com d’altres productes financers.

El model de venda d’aquests, a més, haurà de canviar. D’aquesta forma, les entitats hauran d’oferir assessorament i triar la idoneïtat

dels productes recomanats almenys una vegada a l’any.

A Cudós Consultors, ens hem adaptat a la normativa. Som Assessors Financers, amb certificat atorgat per l’IEAF.

Protecció de l'inversor.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament assegurances de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555