Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual

13/01/2023

En els contractes d’arrendament d’habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en què, dins del període comprès des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i fins al 30 de juny de 2023, finalitzi el període de pròrroga obligatòria previst a l’article 9.1, o el període de pròrroga tàcita previst a l’article 10.1, ambdós articles de la referida Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, podrà aplicar-se, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament de sis mesos des de la data de finalització, durant la qual se seguiran aplicant els termes i les condicions establerts per al contracte en vigor.

Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària l’ha d’acceptar l’arrendador, llevat que s’hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts, o en el cas que l’arrendador hagi comunicat en els terminis i les condicions establerts a l’article 9.3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, la necessitat d’ocupar l’habitatge arrendat per destinar-lo a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació , divorci o nul·litat matrimonial.

La renda del contracte aplicable durant aquesta pròrroga extraordinària es pot actualitzar d’acord amb els termes establerts al contracte, amb subjecció a les limitacions establertes a l’article 46 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.