Pròrroga de les mesures de flexibilitat laboral fins al 31 de maig de 2021

Avui s’ha publicat el Reial Decret Llei que, entre altres qüestions, prorroga els Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) fins al 31 de maig. A continuació, detallem les condicions que s’han establert.

Pròrroga d’expedients

Es prorroguen expressament i fins al 31 de maig de 2021:

Els expedients de força major vigents, autoritzats en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020 (Força Major Covid-19 març).

Els expedients per impediment vigents autoritzats en virtut de la disposició addicional primera del RD-L 24-2020 (Força Major Rebrot).

Els expedients per limitació/impediment d’activitat vigents, tramitats a partir d’octubre de 2020 en virtut del RD-L 30/2020, mentre duri la causa autoritzada i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.

Es podrà pactar la pròrroga dels ERTO per causes ETOP vigents i que finalitzin abans del 31 de maig de 2021.

Es prorroga el procediment de tramitació i negociació dels ERTO ETOP-Covid.

Exoneracions de quota empresarial de Seguretat Social

ERTO de força major per impediment d’activitat autoritzats en virtut de l’article 2.1 del RD-L 30/2020:

Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb menys de 50 persones treballadores, es podran exonerar el 100% de la quota empresarial de seguretat social pel període de tancament i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.

Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb 50 o més persones treballadores, es podran exonerar el 100% de la quota empresarial de seguretat social pel període de tancament i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.

ERTO de força major per limitació de l’activitat autoritzats en virtut de l’article 2.2 del RD-L 30/2020 i del RD-L 2/2021:

Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb menys de 50 persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament i durant els mesos de febrer a, com màxim, maig de 2021.

Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb 50 o més persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 90%, 80%,75% i 70%, respectivament i durant els mesos de febrer a, com a màxim, maig de 2021.

En cada moment, i atenent a la naturalesa de la causa de força major (limitativa o impeditiva), s’hauran d’aplicar els percentatges d’exoneració corresponents i l’empresa, en el cas que la causa es vegi modificada, haurà de comunicar-ho a la Tresoreria General de Seguretat Social mitjançant declaració responsable.

Sectors d’activitat amb taxa elevada de cobertura per ERTO i taxa reduïda de recuperació d’activitat

Podran accedir a les exoneracions previstes en la disposició addicional primera aquelles empreses que, tenint un dels CNAE contemplats en la llista de l’annex primer del RD-L 2/2021, es trobin en algun d’aquests supòsits:

Tinguin vigent, i prorrogat automàticament, un expedient de “Força Major COVID de març”, en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020.

Empreses del supòsit anterior que entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021 transitin cap a un expedient per causes ETOP.

Empreses que hagin transitat d’un ERTO de Força Major a un ETOP COVID en virtut de la disposició addicional primera del RD-L 30/2020 o que tinguessin un ETOP COVID tramès a partir d’octubre de 2020, i que haguessin tingut dret a les exoneracions previstes en la disposició addicional primera del RD-L 30/2020.

Empreses que siguin integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses indicades anteriorment i que se’ls hagi prorrogat automàticament l’ERTO de Força Major COVID de març (art. 22 RD-L 8/2020) o transitin cap a un ETOP COVID.

Exoneracions de quota empresarial de seguretat social:

Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb menys de 50 persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 85% durant els mesos de febrer a maig de 2021.

Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb 50 o més persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 75% durant els mesos de febrer a maig de 2021.

Obligació de manteniment de l’ocupació

L’accés i aplicació efectiva d’exoneracions en quota empresarial de seguretat social, en virtut dels ERTO abans exposats, comportarà la renovació del període de manteniment de l’ocupació per un nou termini de 6 mesos que s’acumularà al temps pendent d’anteriors compromisos de manteniment de l’ocupació.

Prohibició de realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions

Durant la vigència d’expedients de regulació temporal d’ocupació no es podran realitzar hores extraordinàries, noves contractacions ni externalitzacions si no és que cap de les persones afectades no pot realitzar les funcions necessàries per motius de formació, capacitació o expertesa.

Prohibició de l’acomiadament i extinció de contractes

Les causes de força major i ETOP que justifiquin un expedient de regulació temporal de l’ocupació no podran justificar acomiadaments ni extincions de contracte.

Còmput de contractes temporals en suspensió

Els contractes temporals es veuran prorrogats per al període d’afectació amb la mesura de suspensió (inclosos els formatius, de relleu i interinitat).

Prestació d’atur de les persones treballadores

A partir de l’1 de febrer de 2021, i fins al 31 de maig de 2021, les persones treballadores afectades per ERTO percebran el 70% de la base reguladora de la prestació.

Si la persona treballadora no és acomiadada durant el 2021, el temps de percepció de la prestació serà descomptat del temps màxim que li correspongués a la persona treballadora.

Per a més informació, pots consultar el RDL 2/2021 o la pàgina web del Govern d’Espanya.

Via: Pimec.org

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.