Producció agroalimentària ecològica

14/11/2022

Decret 312/2022 de 2 de novembre sobre producció agroalimentària ecològica.

El proper 22 de novembre, entrarà en vigor el Decret 312/2022 de 2 de novembre sobre producció agroalimentària ecològica que ha estat elaborat per desenvolupar i concretar la Llei 22/2014 en l’àmbit de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya.

La Producció Agroalimentària Ecològica, és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que posa especial èmfasis en la utilització de productes i tècniques el més naturals possibles.

Destinat als operadors, persones físiques i jurídiques i entintats inscrites al Cens d’empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributaria en l’àmbit territorial de Catalunya, l’objectiu del Decret és establir les disposicions necessàries per assegurar el control de la producció ecològica en el marc de la Unió Europea a partir d’un sistema efectiu de verificació i control en totes les etapes de producció, preparació i distribució dels productes procedents de l’agricultura, inclosa l’apicultura i aqüicultura que es comercialitzin o s’hagin de comercialitzar com a ecològics.

Amb aquesta finalitat regula:

  1. L’ús dels termes referits a la producció ecològica.
  2. Les funcions del departament competent en matèria de producció agroalimentària com a autoritat competent en matèria de producció agroalimentària ecològica i la relació de tutela administrativa que exerceix sobre el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a autoritat de control.
  3. El règim d’intervenció i control sobre la producció i l’etiquetatge de productes ecològics.
  4. El Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya.
  5. L’estructura i el funcionament del Consell, els drets i deures dels seus membres i el règim d’elecció dels seus òrgans rectors.

Com a qüestions a tenir en consideració:

  • Els destinataris als que hem fet referència han de comunicar les dades de la seva activitat per poder accedir al sistema de control i inscriure’s al Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya.
  • S’han de sotmetre al regim de certificació abans de la comercialització.
  • Han de presentar al Consell les etiquetes comercials que pretenguin utilitzar per identificar com a ecològics els seus productes abans del seu us.

Existeixen exempcions a les normes de producció ecològica com també excepcions, com és el cas dels operadors que venguin productes ecològics envasats directament per al consumidor final, amb la condició que no produeixin, preparin, emmagatzemin, excepte en relació amb el punt de venda, ni importin aquests productes de països tercers, ni subcontractin un altre operador per efectuar aquestes activitats.

Per últim, en cas d’impediment de la verificació de compliment de la normativa o detecció d’incompliments greus o molt greus de manera continuada i repetitiva de la normativa, se’ls pot iniciar un procediment de suspensió i retirada de certificació.