Pot un obligat a pagar pensió d'aliments a menor, modificar la mateixa per trobar-se dins un erte derivat de la covid-19?

Conforme al que s’estableix en l’art. 3 del RDL 16/2020, de 28 d’abril, el procediment especial i sumari en matèria de família, només s’admetran a tràmit les demandes de modificació de pensions alimentàries quan el canvi de circumstàncies té com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies econòmiques de cònjuges i progenitors a conseqüència de la crisi sanitària produïda per la COVID-19.

Concloem que sí que s’hi podria acollir si directament l’empresa es veu afectada per un ERTE.

I si l’empresa on treballa ha fet un ERTE no directament per COVID, sinó per circumstàncies de la producció, però derivades de la COVID?, per exemple, que subministrin a empreses directament afectades.

Si l’ERTE al qual s’ha acollit l’empresa on presta els seus serveis el treballador no és com a conseqüència directa de la Covid-19, sinó per falta de producció, es tractaria d’un efecte rebot que està afectant a totes les empreses al nostre país, perquè d’una manera o una altra, la crisi sanitària ha acabat per afectar la gairebé totalitat dels sectors econòmics d’aquest país.

En aquest cas,

cal tenir en compte que els jutjats estan interpretant amb caràcter restrictiu els casos en què pot acudir-se al procediment sumari previst en el Reial Decret. Per tant, la nostra opinió és que el més pràctic serà instar una demanda de modificació de mesures per la via ordinària. Òbviament, el canvi en la situació econòmica del progenitor que abona la pensió ha hagut de consolidar-se en el temps, és a dir, almenys durant sis mesos, havent d’haver experimentat els ingressos una disminució real, és a dir, que el que percebi el treballador de la seva empresa i de l’Estat, constitueixi una reducció substancial d’ingressos. Donada la disparitat de criteris, “serà el Tribunal Suprem el que finalment decidirà si la compensació de bases imposables, deu o no considerar-se una opció tributària”, assumeix José María Salcedo, soci del bufet Àtic Jurídic. Fins llavors, exposa, aquestes recents sentències “obren la porta al fet que els contribuents puguin rectificar l’autoliquidació presentada, per a incloure aquestes bases negatives”, així com a fer-ho en presentar “una autoliquidació extemporània” o fins i tot durant una comprovació tributària.

Jaume Oriol i Moreno
Advocat – Especialitzat en Dret civil i penal

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.