Increment salarial personal públic

31/10/2022

Increment del 1,5% dels salaris del personal al servei de les administracions públiques.

El Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del «Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)», així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic, estableix que amb efectes d’ 1 de gener de 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic experimentaran un increment addicional de l’ 1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021.

Aquest increment addicional es materialitzarà en la nòmina del mes de novembre de 2022, abonant-se com a endarreriments l’ increment corresponent als mesos de gener a octubre d’ enguany. En l’àmbit de les entitats locals s’haurà de materialitzar el pagament abans del 31 de desembre de 2022 i, en tot cas, amb anterioritat al 31 de març de 2023.

És important tenir en compte que la norma estableix clarament que es refereix a la totalitat del personal del sector públic, es a dir, no només afecta als funcionaris, sinó també al personal laboral.

Amb tot, recordeu que en cas de dubtes, podeu adreçar-vos al Departament jurídic de Cudós Consultors, ja que us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia.

Elisa Estrada Villas
Advocada del Servei Jurídic de Cudós Consultors