Permis per hospitalització de familiars.

Quins efectes que produeix l’Alta Hospitalaria?.

Aquesta és la qüestio que resolt la recent sentencia del Tribunal  Suprem, en el sentit que la durada del permis per hospitalització de familiars prevista al Conveni Col·lectiu no s’extingueix amb la simple alta hospitalaria si no va acompanyada de l’alta médica. Per aquest motiu l’alta hospitalaria no exclou per si sola, la gravetat i/o necessitat de respos domiciliari del familiar determinants del permis.

 

Permis, hospitalització, permisos i llicencies

 

Us deixen un resum de la sentència:

… Obtinguda l’alta médica, i presumint que la simple alta hospitalària no exclou la gravetat/necessitat de repòs domiciliari determinants del permís».2. Així que el recurs es formula a que l’empara de l’article. 207.2) Llei Jurisdicció Social, denunciant la infracció de l’article. 33 del Conveni Col·lectiu d’empresa en relació amb l’article. 37 ET , i la manca d’aplicació de la jurisprudència que representen les SSTS 21/09/10 [rco 84/09 ] i 05… … Hospitalària, si la mateixa no va acompanyada d’alta médica.

Fallo de la sentència:
Per tot el que s’ha exposat, en nom del Rei i per l’autoritat que li confereix la Constitució, aquesta Sala ha decidit
Per començar, estimar el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per la representació de la «Confederació Sindical.».
També revocar la sentència dictada pel Trubunal Ssuprem Justícia del País Basc en data 21/Febrer/2017  declarant el dret dels
treballadors a gaudir el permís retribuït previst en l’article. 31 del Conveni Col·lectiu d’empresa, mentre que el familiar no hagi
obtingut l’alta médica, presumint que per si mateixa l’alta hospitalària no exclou la gravetat/necessitat de repòs domiciliari
determinants del permís.
Finalment no imposar costes.
Per tant notifiqui’s aquesta resolució a les parts i insereixi’s en la col·lecció legislativa.

Així que ús enllacem un document PDF de la sentència.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555