El Tribunal Suprem rebaixa l’IBI dels pàrquings i trasters en determinats supòsits

23/05/2023

La Llei d’Hisendes Locals habilita als ajuntaments per establir uns tipus de gravàmens diferenciats de l’Impost de Béns Immobles atenent als usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions. Aquests tipus només es poden aplicar, com a màxim, al 10% dels béns immobles urbans del terme municipal que, per a cada ús, tinguin major valor cadastral.

Els usos que en concret permeten establir aquests tipus de gravàmens agreujats són els següents:

  1. Residencial
  2. Industrial
  3. Oficines
  4. Comercial
  5. Esports
  6. Espectacles
  7. Oci i hostaleria
  8. Sanitat i beneficència
  9. Culturals i religiosos
  10. Edificis singulars.

Tal i com es pot observar, no s’inclou l’ús de magatzem-estacionament. No obstant, algunes ordenances municipals han estat fixant un tipus agreujat de l’IBI pels garatges i magatzems d’edificis residencials, així com d’edificis destinats exclusivament a prestar el servei d’estacionament i magatzem.

Com a conseqüència, el Tribunal Suprem, en data 31 de gener de 2023, ha dictat Sentència declarant la nul·litat de l’aplicació d’aquests tipus impositius diferenciats o agreujats de l’IBI als pàrquings i trasters, la qual cosa obre la via per reclamar als Ajuntaments la devolució d’aquests ingressos indeguts.

Amb tot, recordeu que en cas que us hagin aplicat tipus diferenciats a l’IBI als pàrquings i trasters, podeu adreçar-vos a Cudós Consultors i us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia per tal d’iniciar els tràmits corresponents.

Nerea Vila Vicente
Assessora jurídica del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors.