Els pactes prematrimonials són vàlids, per renúncia a qualsevol pensió compensatòria o indemnització?

En primer lloc els pactes prematrimonials, el Tribunal Suprem i en Sentència de la seva Sala Primera de data 30/5/18,

ha declarat l’eficàcia dels pactes prematrimonials en els quals es renuncia a eventuals drets en cas de trencament conjugal com és el cas de pensions compensatòries

o ús de l’habitatge familiar.
Per això en un procés de divorci l’esposa va demanar pensió compensatòria. I uns mesos abans de contreure matrimoni, les parts varen comparèixer davant Notari,

manifestant que, en cas de separació o divorci, cap dels compareixents reclamaria a l’altre cap indemnització i/o pensió compensatòria o l’ús del domicili conjugal.

 

pactes
Per tant el Jutjat de Primera Instància reconegué la pensió compensatòria interessada per un temps de dos anys, en consideració a l’edat

i qualificació laboral de la demandant.

Degut això considerava que la renúncia prematrimonial de l’esposa a la pensió compensatòria fou nul·la, per ser contrària al dret a la igualdat

en relació a la seva situació de precarietat.

I contra aquesta Sentència l’espòs va interposar recurs d’apel·lació que va resultar estimat per l’Audiència Provincial en consideració

al caràcter disponible de la pensió compensatòria i a l’autonomia de la voluntat, entenent el pacte prematrimonial signat com a vàlid,

sense conculcació del dret d’igualtat entre els cònjuges, evidenciat per l’edat, la professió i l’experiència anteriors de l’esposa,

que la feien plenament conscient de l’acord prematrimonial abastat, d’implicacions exclusivament econòmiques entre els esposos,

i per tant la inexistència de fills comuns.

Interposat recurs de cassació per l’esposa davant el Tribunal Suprem, aquest va desestimar el recurs segons tres consideracions.

Primerament, que l’esposa, per la seva formació i experiència, coneixia la transcendència dels pactes prematrimonials.

També atenent l’escassa durada del matrimoni i a l’existència d’una situació econòmica fluida gràcies a l’absència de

descendència en comú i una formació i edat que faculten a l’esposa per a una ràpida inserció laboral,

amb els pactes prematrimonials,  no es va sotmetre a l’esposa a una situació de precarietat previsible.

Finalment, que els pactes s’acordaren sota una relació de mútua confiança que impedeix parlar de sotmetiment o atemptat contra la igualtat, la llibertat o la dignitat de l’esposa enfront de l’espòs.

 

pactes

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555