Què necessito saber abans de fer obres en un immoble?

07/12/2022

En primer lloc, cal tenir en compte que, tot i que existeixen unes normes generals a la Llei d’Urbanisme, són els ajuntaments els que classifiquen els tipus obres i els permisos que requereix cadascuna, a les respectives ordenances municipals.

A Catalunya existeixen principalment tres tipus de permisos d’obres, segons l’abast de la reforma que es vulgui fer:

  1. Es consideren obres majors les que afecten l’estructura de l’habitatge, per exemple, construir una nova planta o quan la reforma és per canviar l’ús principal de l’edifici. En aquest cas, es requereix un règim de llicència que consisteix a presentar un projecte signat per un tècnic col·legiat, juntament amb tota una sèrie de documentació que especifica cada consistori. Una vegada analitzada la documentació i l’adequació de l’obra a la normativa, es concedeix la llicència per a iniciar les obres. Només es podrà iniciar l’obra quan la llicència estigui atorgada.
  2. Les obres menors són aquelles en les quals no es modifica l’estructura de l’habitatge ni el seu ús habitual. En aquest cas no és necessari presentar un projecte signat per un tèc-nic. Les obres menors no requereixen una llicència sinó que es tramita com una comunicació i només cal presentar la documentació que estipuli l’ajuntament per a iniciar les obres.
  3. En alguns ajuntaments existeix una altra modalitat que es diu assabentat per a petites reformes. En aquest cas, no fa falta aportar documentació i simplement es comunica a l’ajuntament, mitjançant un formulari, la reformes que es faran.

Així mateix, qualsevol obra precisa de l’abonament de l’Impost de Construccions ins-tal·lacions i obres. Aquest impost es del màxim d’un 4% sobre el cost d’execució material de l’obra (el tipus de gravamen el fixa l’Ajuntament mitjançant Ordenança municipal sent el mà-xim el 4%).

D’altra banda s’haurà d’abonar la taxa per la tramitació del permís d’obres, l’import de la qual vindrà determinada en l’Ordenança especifica de cada Ajuntament (en moltes ocasions també es fixa en un percentatge sobre el cost d’execució material de l’obra, que ronda so-bre el 0,5-1%).

Marc Cervós Escribà
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors.