Obligacions fiscals 1r trimestre

04/04/2023

Des del dia 1 d’abril de 2023 s’ha iniciat el termini per tal de liquidar les obligacions fiscals corresponents al PRIMER TRIMESTRE DE 2023, el qual acaba el proper dijous dia 20 d’abril de 2023.

Els impostos a liquidar són els habituals de cada trimestre:

  • Impost sobre el valor afegit, trimestral o mensual (model 303), tant per persones físiques com jurídiques.
  • Pagament a compte de l’IRPF (model 130 o 131), només per persones físiques.
  • Pagament a compte de l’impost sobre societats (model 202).
  • Retencions d’arrendaments de locals (model 115), per persones físiques o jurídiques que tinguin locals arrendats subjectes a retencions en origen.
  • Retencions de préstecs o dividends (model 123), per persones físiques o jurídiques que hagin rebut préstecs no bancaris, satisfacin pensions vitalícies o dividends.
  • Declaració d’operadors intracomunitaris (model 349) per persones físiques o jurídiques que duguin a terme adquisicions i entregues intracomunitàries de béns o serveis (compres, vendes i adquisició de serveis amb operadors de la Unió Europea).

Per tal de liquidar correctament aquests models heu de fer-nos arribar totes les factures emeses i rebudes, si la comptabilitat la portem des de l’assessoria.

Si la comptabilitat es porta des de l’empresa, cal que ens feu arribar, per tal de liquidar l’IVA, el resum de factures emeses i rebudes, amb indicació de bases imposables i quotes, tant repercutides com suportades, tot separant-les per tipus d’IVA i, si s’escau, també cal que apareguin ressenyades les adquisicions i entregues intracomunitàries de béns i serveis i les importacions i exportacions.

Quan hi hagi adquisicions i entregues intracomunitàries de béns i serveis (i no fem mensualment l’intrastat), cal que ens envieu també còpia d’aquestes factures, per poder confeccionar la declaració d’operadors intracomunitaris (model 349).
Per liquidar les retencions derivades de l’arrendament de locals (model 115) i de préstecs o dividends, cal que ens feu arribar còpia del rebut d’arrendament o de la liquidació del préstec o dels dividends, o que ens faciliteu les dades (base de retenció, percentatge i retenció).

MOLT IMPORTANT: com en algun any anterior, la liquidació trimestral COINCIDEIX EN PART AMB SETMANA SANTA (del 7 al 10 d’abril). Com és habitual, en el cas de societats amb quota a ingressar de qualsevol model, i donat que ÉS OBLIGATÒRIA LA TRANSMISSIÓ DE DADES TELEMÀTICAMENT, us agrairem que, si és possible, ens feu arribar la documentació o les dades ELS DIES 11 a 14 D’ABRIL DE 2023 –inclòs-, per tal de poder domiciliar l’impost (com a molt fins el dia 15 -dissabte-).

Cas que no puguem domiciliar les liquidacions, caldrà fer el pagament a través de plataforma (“Caixabank” – “Caixa Guissona”), mitjançant certificació electrònica o amb l’obtenció d’NRC (que no sempre volen tramitar-nos les entitats bancàries), el que comporta complicacions i possibles ensurts.

Per tant, i degut a l’actual operativa bancària, pels motius explicitats anteriorment, ens sap greu NO PODER FER-NOS RESPONSABLES QUE LES DADES REBUDES POSTERIORMENT AL DIA 14.04.2023, SIGUIN LIQUIDADES EN TERMINI.

Per últim, totes les Societats amb facturació inferior a 10.000.000,00 d’euros, el resultat del darrer impost sobre societats presentat de les quals fos positiu, han de liquidar a compte el 18% de l’import ingressat el darrer impost liquidat (pagament a compte de societats; model 202) i que domiciliarem al compte de la societat. Per tal que pugueu comprovar QUE L’ENTITAT BANCÀRIA SIGUI CORRECTA I HI HAGI SALDO SUFICIENT PER ATENDRE EL PAGAMENT el dia 20.04.2023, us n’enviarem còpia. Les societats amb facturació superior a 10.000.000,00 d’euros, han de liquidar obligatòriament el mod. 202 sobre el pretancament dels tres primers mesos de l’exercici i, cas de ser positiu aquest resultat, s’ha de liquidar a compte el 17% o el 24% (segons el volum de facturació sigui inferior o superior als 20.000.000 d’euros).