Obligacions fiscals 3r trimestre

02/10/2023

El passat dia 1 d’octubre de 2023 es va iniciar el termini per tal de liquidar les obligacions fiscals corresponents al TERCER TRIMESTRE DE 2023, que acaba el proper dimecres dia 20 d’octubre de 2023.

Els impostos a liquidar són els habituals en cada trimestre:

  • Impost sobre el valor afegit, trimestral o mensual (model 303), tant per persones físiques com jurídiques.
  • Pagament a compte de l’IRPF (model 130 ó 131), només per persones físiques.
  • Pagament a compte de l’impost sobre societats (model 202).
  • Retencions d’arrendaments de locals (model 115), per persones físiques o jurídiques que tinguin locals arrendats subjectes a retencions en origen.
  • Retencions de préstecs o dividends (model 123), per persones físiques o jurídiques que hagin rebut préstecs no bancaris, satisfacin pensions vitalícies o dividends.
  • Declaració d’operadors intracomunitaris (model 349) per persones físiques o jurídiques que duguin a terme adquisicions i entregues intracomunitàries de béns o serveis (compres, vendes i adquisició de serveis amb operadors de la Unió Europea).

Per tal de liquidar correctament aquests models heu de fer-nos arribar totes les factures emeses i rebudes, si la comptabilitat la portem des de l’assessoria.

Si la comptabilitat es porta des de l’empresa, cal que ens feu arribar, per tal de liquidar l’IVA, el resum de factures emeses i rebudes, amb indicació de bases imposables i quotes, tant repercutides com suportades, tot separant-les per tipus d’IVA i, si s’escau, també cal que apareguin ressenyades les adquisicions i entregues intracomunitàries de béns i les importacions i exportacions.

Quan hi hagi adquisicions i entregues intracomunitàries de béns, cal que ens envieu també còpia d’aquestes factures, per poder confeccionar la declaració d’operadors intracomunitaris (model 349).

Per liquidar les retencions derivades de l’arrendament de locals (model 115) i de préstecs o dividends, cal que ens feu arribar còpia del rebut d’arrendament o de la liquidació del préstec o dels dividends, o que ens faciliteu les dades (base de retenció, percentatge i retenció).

En el cas de societats amb quota a ingressar de qualsevol model, i donat que ÉS OBLIGATÒRIA LA TRANSMISSIÓ DE DADES TELEMÀTICAMENT, és força recomanable DOMICILIAR LES LIQUIDACIONS, la qual cosa NOMÉS ÉS POSSIBLE FINS EL DIVENDRES 13 D’OCTUBRE (de fet, acaba el dia 15 -però és diumenge-). Cas que no puguem domiciliar les liquidacions, caldrà fer el pagament a través de plataforma (“Caixabank” – “Caixa Guissona”), mitjançant certificació electrònica o amb l’obtenció de NRC (que no sempre volen tramitar-nos les entitats bancàries), el que comporta complicacions i possibles ensurts. Per tant, reiterem la conveniència de fer-nos arribar les dades per tal de liquidar els impostos dins el termini per poder domiciliar.

Per últim, a totes les Societats de les quals el resultat del darrer impost sobre societats presentat fos positiu, han de liquidar a compte el 18% de l’import ingressat (pagament a compte de societats; model 202) i que domiciliarem al compte de la societat durant aquests primers dies d’octubre. Per tal que pugueu comprovar QUE L’ENTITAT BANCÀRIA SIGUI CORRECTA I HI HAGI SALDO SUFICIENT PER ATENDRE EL PAGAMENT el dia 20 d’octubre de 2023, us n’enviarem còpia.