Benvolguts Senyors/es,

En data 3 de desembre de 2010 han estat aprovades diverses mesures de naturalesa tributaria.

Aquestes es concreten en:

1.- S’eleva de 8 a 10 milions d’euros la quantia màxima per poder   acollir-se al règim especial de

les entitats de reduïda dimensió.

2.- S’eleva també la base imposable per aplicar el tipus reduït del 25% fixant-se en 300.000€.

Dins d’aquesta base imposable, cal recordar que les empreses amb una xifra de negocis inferior als 5

milions i plantilla inferior als 25 treballadors podran acollir-se al tipus del 20%.

3.- Les inversions noves de l’actiu fix afectes a activitats econòmiques (negocis) gaudiran de llibertat

d’amortització, amb la novetat de no tenir que fixar-se en el manteniment de plantilla.

4.-S’exonera de gravamen d’ITP i AJD a diverses operacions societàries, com l’ampliació de capital, etc..

5.- Finalment ja no caldrà pagar la quota anual a la Cambra de Comerç.