Benvolguts Senyors/es,

La Llei  15/2010 de 5 de juliol és una reforma de la Llei que ja existia en matèria de regulació dels pagaments entre empreses per tal d’adaptar-se a la situació econòmica i financera actual de crisi que afecta especialment a les  petites i mitjanes empreses.

Principals novetats:

-La Llei modifica les definicions d’Administració: organismes i ens que formen el sector públic  i en la inclusió de la definició de “Termini de pagament”  que fa referència  a tots els dies naturals de l’any.

–        Es modifica l’article que fa referència al termini de pagament ja que s’elimina la possibilitat de que , per acord entre les parts, es pugui pactar un termini de pagament diferent al establert pel legislador.  Els terminis de pagament que el deutor haurà de complir és de  a) seixanta dies després de la recepció de la mercaderia o prestació de serveis. Aquest termini no pot ser ampliat.  b) si el deutor rep la factura  o sol·licitud  de pagament  abans que els béns o serveis, seixanta dies desprès de l’entrega dels béns o prestació del servei.  c) si en el contracte està estipulat  un procés d’acceptació i comprovació dels béns , el termini de pagament computa a partir del dia de la recepció dels béns.

–        Els proveïdors han de fer arribar la factura al client  abans de que faci 30 dies que van prestar el servei o entregar els béns. La recepció de la factura per mitjans electrònics produirà els efectes d’inici de còmput del termini de pagament, sempre que quedi garantida la identitat i autenticitat del signant, així com la recepció de la factura, i es pot agrupar diverses factures en una sola per tal de facilitar la gestió de pagament però agafant-se com a data , per el còmput del termini de 60 dies, la data corresponent a la meitat del període de la factura agrupada.

Per tal d’aplicar  la Llei  s’aprova un calendari d’adaptació : de l’entrada en vigor d’aquesta llei  que va ser el 7/7/2010 i fins el 31/12/2011 el termini màxim és de 85 dies, entre  1/1/2012 i el 31/12/2012 serà de 75 dies i a partir de 1/1/2013 serà de 60 dies.

En quant a clàusules abusives que es poguessin donar en un contracte comercial, si són contraries al que diu la Llei seran nul·les de ple dret, per tant no tindran cap validesa i en quant a la indemnització per costos de cobrament, la Llei anterior va suprimir-les però amb la nova Llei queda regulada  la  indemnització pel deutor moros  encara que el cost del cobrament de que es tracti sigui cobert per la condemna en costes del deutor .