Notificacions electròniques

15/12/2022

D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones físiques en general poden escollir si es volen comunicar amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, i que el mitjà escollit per cadascú per comunicar-se amb les administracions pot ser modificat per l’interessat en qualsevol moment.

No obstant, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els professionals col·legiats, els representants de tots els anteriors, i els empleats públics estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions.

Les notificacions electròniques són vàlides sempre que permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la seva recepció o l’accés per part de l’interessat, de les seves dates i hores, del seu contingut íntegre, i de les identitats del remitent i del destinatari.

Les notificacions per mitjans electrònics s’han de practicar mitjançant una compareixença a la seu electrònica de l’Administració, i s’entèn practicada amb l’accés per part de l’interessat al contingut de la notificació.

Per tant, només quan es produeixi l’accés al seu contingut, les notificacions electròniques s’entenen practicades.

Malgrat això, algunes Administracions consideren efectuades les notificacions amb la simple compareixença de l’interessat a la seu electrònica, encara que no hagi pogut obrir la notificació (accedir-hi), la qual cosa pot provocar greus problemes al ciutadà, especialment perque es considerin iniciats els terminis dels qual disposa el notificat per presentar documentació, al·legacions, recursos, etc.

Per això, en cas de rebre una notificació electrònica, si us trobeu que algun tràmit se us ha donat indegudament com notificat, no dubteu en consultar-nos immediatament, perquè les conseqüències podrien ser perjudicials per als vostres interessos.

Santi Solsona i Fígols
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors.