El sòl no urbanitzable

28/06/2022

El sòl no urbanitzable, popularment conegut com “rústic”, es defineix -per exclusió- com tot el sòl que no és ni urbà ni urbanitzable, i és el sòl al qual la legislació dedica el major grau de protecció, així com de preservació davant del fenòmen de l’edificació i de la urbanització.

Així doncs, què s’hi pot fer o construir al sòl no urbanitzable?

Al sòl no urbanitzable la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Text refós aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) només hi permet les construccions propies de les activitats agrícoles i ramaderes (coberts agrícoles, granges i similars), així com la rehabilitació de masies, cases rurals i altres construccions rústiques, en determinades condicions, i també les actuacions que la propia llei defineix com d’interés públic i que s’han d’emplaçar necessariament en el medi rural, que són les següents:

  1. Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es tracti (circuits esportius, espais d’estudi de la natura, centres zoològics, de recuperació de fauna, i anàlegs).
  2. Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans (caneres i similars).
  3. Les infraestructures d’accessibilitat (carreteres, ponts, altres infraestructures).
  4. Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic (depuradores, plantes de compostatge, plantes de producció de biogàs, etc).

Evidentment, davant de la necessitat de fer alguna d’aquestes actuacions, hem de tenir en compte que cal obtenir les corresponents llicències i autoritzacions, de forma que abans de decidir adquirir un terreny no urbanitzable amb la intenció de fer-hi alguna construcció o activitat, i per suposat abans d’executar-la, resulta del tot aconsellable acudir a un advocat expert en dret urbanístic per assessorar-se amb les màximes garanties de viabilitat i èxit pel projecte que pretenem implantar.

Santi Solsona i Fígols
Advocat expert en Dret Urbanístic del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors.