Llistats de morosos de l’Administració Pública

30/05/2023

En quin moment es pot incloure a una persona física o jurídica en els llistats de morosos de l’Administració Tributària?

El Tribunal Suprem (TS) ens resol aquesta pregunta. S’ha pronunciat per primera vegada sobre l’anomenada «llista de morosos de l’Administració Tributària» de l’article 95 bis de la Llei General Tributària (LGT), fixant jurisprudència, un llistat que no s’ha de confondre amb el d’Asnef, Cirbe o altres bases de dades de morosos.

En quatre recents sentències sobre recursos de cassació, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem estableix que en aquest llistat de morosos només es poden incloure deutes que siguin ferms (sentències 86/2023, de 25 de gener; 130/2017, de 2 de febrer, la 58/2023, de 20 de gener; i 131/2023, de 2 de febrer).

Dictamina que només podran ser incloses en els llistats de morosos de l’Administració Tributària aquelles persones físiques o jurídiques que ostentin la condició de deutors a la Hisenda Pública per deutes o sancions tributàries fermes. El tribunal explica que en el cas analitzat no es va respectar aquesta premissa en la mesura que, en el moment que es va acordar la seva inclusió en el llistat de morosos, encara s’estava discutint judicialment la condició de deutor tributari.

Al respecte s’ha de tenir en compte, per exemple, que per contractar amb l’administració pública s’ha de presentar un certificat de no tenir deutes amb cap administració, i en cas d’aparèixer en el llistat de morosos això comportaria la exclusió del procediment.

En conseqüència, si s’ha impugnat algun deute en via extrajudicial (administrativa) o bé judicial no és procedent la inclusió en aquests llistats de morosos i la inclusió injustificada fins i tot pot comportar el pagament d’una indemnització per part de l’Administració a la persona indegudament inclosa al llistat.

Amb tot, recordeu que en cas de patir aquesta situació podeu adreçar-vos als advocats/des de Cudós Consultors, ja que us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia.

Elisa Estrada Villas
Advocada del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors