Agència tributària de catalunya (atc) modificació dels terminis de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i modificació de diversos tributs propis i cedits.

Modificació dels terminis de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni

El passat 16 de març, pràcticament coincidint amb l’esclat de l’actual situació d’estat d’alarma com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19, us informàvem de la creació i revisió de diversos tributs per part de l’ATC, algunes d’elles derivades de declaracions informatives que també es van crear per tenir coneixement de diversos fets imposables (referents a l’impost sobre transmissions patrimonials o a l’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques).

Ens remetem,

doncs, a aquell correu electrònic del 16 de març passat on us informàvem de tots aquests impostos (que en la seva majoria a hores d’ara són ajornats o suspesos), com l’impost sobre estades turístiques o el de begudes ensucrades, o l’impost sobre successions, sobre el qual s’ha establert una moratòria de dos mesos sobre els sis mesos existents ara per liquidar-lo.

En aquest estat de coses, ara l’ATC ha vingut també a prorrogar el seu “impost estrella” d’aquells que us explicàvem ara fa pràcticament dos mesos, perquè afectava la pràctica totalitat de contribuents catalans: l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aleshores, us comunicàvem que per a l’exercici 2019, entre l’1 i el 15 de maig de 2020 s’exposaria a la seu electrònica de l’ATC el padró provisional (només per turismes i furgonetes), al qual es podrien presentar al·legacions i s’elevaria a definitiu entre l’1 i el 15 de setembre, també del mateix 2020.

Doncs bé, aquests terminis han estat modificats (Decret Llei 14/2020, del Govern de Catalunya), passant el padró provisional per al 2019 a ésser exposat a la seu electrònica de l’ATC de l’1 al 15 de novembre de 2020, i serà elevat a definitiu entre l’1 i el 15 de març de 2021, per tal d’ésser liquidat al mes de maig de 2021.

Per a l’exercici 2020 (que serà extensiu també a motocicletes, a banda de turismes i furgonetes), el padró provisional s’exposarà entre l’1 i el 15 d’octubre de 2021 i el definitiu entre l’1 i el 15 de febrer de 2022, per ésser liquidat entre l’1 i el 20 d’abril de 2022.

En altre ordre de coses,

la Llei 5/2020 ha procedit a crear un nou tribut: l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Amb un caràcter finalista, grava la incidència, l’alteració o el risc de deteriorament que ocasiona sobre el medi ambient la realització, d’una banda, de la producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica i, d’una altra, les de transport d’energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.

No estan subjectes a l’impost les activitats següents:

a) Les que es duen a terme mitjançant instal·lacions i estructures que es destinen a la producció

i emmagatzematge dels productes a què es refereix l’article 9 per a l’autoconsum.

b) La producció d’energia elèctrica en plantes de tractament de purins i en plantes d’assecatge

de fangs de depuradora.

c) La producció d’energia elèctrica en instal·lacions que utilitzen com a energia primària

principal l’energia solar, l’eòlica, la hidràulica, i la resta de renovables.

d) La producció d’energia elèctrica en centrals que utilitzen com a combustible principal la biomassa o el biogàs.

e) La producció d’energia elèctrica en instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència.

Per últim, aquesta Llei 5/2020 ha actualitzat la pràctica totalitat de tributs propis: begudes ensucrades, habitatges buits, establiments turístics, establiments comercials, gravamen de protecció civil, emissió de gasos de l’aviació comercial, taxes diverses… i també els tributs cedits, modificant a l’alça l’impost sobre successions i donacions, el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre el patrimoni.

Com sempre,

aquesta circular recull una síntesi del contingut de la normativa aprovada, sense aprofundir en cap dels tributs que s’hi recullen (exempcions, bonificacions…) i, per tant, restem a la vostra disposició per ampliar o completar la informació continguda en aquesta comunicació.

Per obtenir els meus informació podeu contactar amb el

Departament Fiscal, Laborali Juídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí