Model 347

07/02/2023

Us recordem l’obligació de presentar durant aquest mes de febrer el model 347 (Declaració Anual d’operacions amb terceres persones), el termini de la qual acaba el proper DIMARTS DIA 28 DE FEBRER DE 2023.

Com també passava en exercicis anteriors, a més d’haver de presentar la relació de totes aquelles persones (físiques i jurídiques) amb les quals hàgiu efectuat operacions (tant de compres com de vendes) que, en el conjunt de l’exercici (ANUALMENT), hagin superat els 3.005,06 € (IVA INCLÓS), cal també indicar (d’aquests operadors) l’import trimestral d’operacions (excepte les efectuades en règim especial de criteri de caixa –tan emeses com rebudes- i les declarades per Comunitats de Propietaris).

També s’han de relacionar els cobraments en efectiu superiors a 6.000,00 euros.

És important també recordar que s’han d’incloure subvencions, rebuts de pagesos inclosos al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca i, MOLT IMPORTANT, separadament les operacions de transmissió d’immobles, les operacions de factures rebudes amb inversió del subjecte passiu (art. 84.Uno.2º LIVA), les factures acollides al règim especial de criteri de caixa i les operacions efectuades amb dipòsits duaners exemptes d’IVA.
Per últim, recordem que les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES faran declaració de tots aquells ajuts i subvencions concedides DES DE L’EURO 1,00 (és a dir, que les declararan TOTES, amb independència de la quantia) i, per tant, l’agència tributària CONEIXERÀ TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS concedits, sigui quina sigui la seva quantia.

Cal que ens comuniqueu (SEMPRE QUE US SIGUI POSSIBLE EN FULL EXCEL) les següents dades CORRECTES:

  1. Nom fiscal complet (I CORRECTE, no nom comercial o marca).
  2. Número d’Identificació Fiscal (NIF).
  3. Codi Postal.
  4. Import anual I TRIMESTRAL (amb les excepcions dites) del total d’operacions (IVA inclòs).

En aquesta relació no s’han d’incloure les operacions següents:

  • Entregues de béns i prestacions de serveis per les quals no hagi calgut expedir i entregar factura.
  • Operacions efectuades al marge de l’activitat empresarial o professional.
  • Entregues de béns i prestacions de serveis efectuades a títol gratuït.
  • Arrendaments de béns exempts de l’IVA (només els fets per persones físiques o entitats sense personalitat jurídica AL MARGE D’ACTIVITATS EMPRESARIALS –per tant, les societats i empresaris que arrendin béns exempts, SI ELS HAN DE FER CONSTAR AL MOD. 347-).
  • Operacions de les quals sigui obligatori subministrament periòdic d’informació i aquesta sigui coincident amb la que es demana al mod. 347 (per exemple, a partir de l’exercici 2014 el mod. 180 ja demana les referències cadastrals, la xifra, etc. dels arrendaments AMB RETENCIÓ; també les remuneracions del personal, factures de professionals o empresaris amb retenció, que es declaren al mod. 190…). Els arrendadors – propietaris dels immobles-, però, HAN DE FER EL MODEL 347 dels immobles arrendats SENSE RETENCIÓ (i cal les referències cadastrals correctes dels immobles arrendats).
  • Operacions fetes amb operadors intracomunitaris (membres de països de la Unió Europea), estrangers (importacions i exportacions) o operacions amb Canàries, Ceuta i Melilla.

Per últim, fer un esment MOLT ESPECIAL a les errades al subministrament d’informació i a la manca de declaració d’operacions. L’Agència Tributària, amb la Llei General Tributària actual sanciona qualsevol errada en la identificació dels declarats amb 150,00 € (p. ex. per errades en el NIF o el nom fiscal) i si els errors són en les quantitats, la sanció mínima són 500,00 €, però poden arribar a ésser força importants, en concret del 0,5%; l’1%; l’1,5% ó el 2% de les quantitats no declarades. Per tant us demanem cura en les dades subministrades, per evitar-vos sancions importants i davant de qualsevol dubte, consulteu amb els vostres clients o proveïdors per confirmar les dades (SOBRETOT LA DENOMINACIÓ FISCAL “CORRECTA”). A més, amb el sistema de presentació a través de web, les dades incorrectes JA NO SÓN ACCEPTADES PEL SISTEMA, i ens podem trobar davant la impossibilitat de presentar el model, si no és correcte el NOM –en la llengua correcta; no és el mateix FERNANDO que FERRAN-, ELS COGNOMS o la DENOMINACIÓ).

Important: Les activitats en mòduls TAMBÉ HAN DE DECLARAR EL MOD. 347 per aquelles operacions en què hagin emès o rebut factura, sempre que no hi hagi retenció en origen i què s’hagin hagut de recollir en el llibre registre d’operacions (les rebudes).