El passat dilluns 21 de setembre de 2020 es va publicar la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

Mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

Les mesures aprovades que fan referència a la moderació i contenció de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge.

SUPÒSITS D’APLICACIÓ

a) que l’habitatge arrendat sigui destinat a residència permanent de l’arrendatari; i
b) que l’habitatge arrendat estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens.
c) Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta llei els contractes d’arrendament d’habitatge subjectes a règims especials de determinació de la renda, entre ells els que tenen per objecte habitatges subjectes a un règim de protecció oficial.

DATA D’ENTRADA EN VIGOR

Aquesta llei entra en vigor el dia 22 de setembre de 2020 a, amb les excepcions següents:
a) Els preceptes que puguin comportar despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produiran efectes en el moment de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor de la llei present.
b) L’aplicació del règim de contenció de rendes en el cas dels habitatges de nova edificació o dels habitatges resultants d’un procés de gran rehabilitació entrarà en vigor en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor de la llei present.

ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS

La llei defineix els requisits per a la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens (municipis o parts de municipi que estan especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti d’accedir-hi a tota la població), i preveu la competència de la Generalitat per a efectuar la declaració. No obstant la llei preveu que la iniciativa per a efectuar la declaració d’una àrea amb mercat d’habitatge tens pot partir del municipi o municipis afectats o dels ens locals supramunicipals en què es trobin integrats, per mitjà d’un acord del ple de la corporació corresponent.
La declaració d’un municipi o d’una part de municipi com a àrea amb mercat d’habitatge tens requereix que en tot el territori afectat per la declaració sigui aplicable l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges determinat pel departament competent en matèria d’habitatge.
La Disposició transitòria segona de la Llei declara àrees amb mercat d’habitatge, tens els municipis amb índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que consten en l’annex de la llei. Aquesta declaració transitòria té una durada d’un any i deixarà de tenir efectes, en cada un dels termes municipals afectats, si els òrgans competents formalitzen una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens relativa a aquell municipi, o si, un cop transcorregut el termini esmentat, no s’ha formulat una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens relativa a aquell municipi.
Municipis inclosos dins la declaració transitòria d’àrees amb mercat d’habitatge tens:

 1. Badalona 21. El Masnou 41. Sant Boi de Llobregat
 2. Barberà del Vallès 22. Mataró 42. Sant Cugat del Vallès
 3. Barcelona 23. Molins de Rei 43. Sant Feliu de Guíxols
 4. Blanes 24. Montcada i Reixac 44. Sant Feliu de Llobregat
 5. Calafell 25. Montgat 45. Sant Joan Despí
 6. Castellar del Vallès 26. Olesa de Montserrat 46. Sant Just Desvern
 7. Castelldefels 27. Olot 47. Sant Pere de Ribes
 8. Cerdanyola del Vallès 28. Palafrugell 48. Sant Vicenç dels Horts
 9. Cornellà de Llobregat 29. Pallejà 49. Santa Coloma de Gramenet
 10. Esplugues de Llobregat 30. Pineda 50. Santa Perpètua de Mogoda
 11. Figueres 31. El Prat de Llobregat 51. Sitges
 12. Gavà 32. Premià de Mar 52. Tarragona
 13. Girona 33. Reus 53. Terrassa
 14. Granollers 34. Ripollet 54. Tortosa
 15. L’Hospitalet de Llobregat 35. Rubí 55. El Vendrell
 16. Igualada 36. Sabadell 56. Vic
 17. Lleida 37. Salou 57. Viladecans
 18. Manlleu 38. Salt 58. Vilafranca del Penedès
 19. Manresa 39. Sant Adrià de Besòs 59. Vilanova i la Geltrú
 20. Martorell 40. Sant Andreu de la Barca 60. Vilassar de Mar

IMPORT MÀXIM DE LES RENDES

En aquests punts on no hi ha habitatge assequible, el cost del lloguer queda vinculat al que estableix l’índex de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 • En aquestes zones amb mercat tens, els contractes de lloguer no podran superar el preu de l’últim contracte ni la mitjana del preu dels lloguers de la mateixa zona.
 • L’actualització de les rendes són possibles si compleixen amb els topalls fixats per l’índex.
 • En els habitatges arrendats amb subjecció al règim de contenció de rendes regulat per aquesta llei, el cobrament per l’arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts, dóna dret a l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats abonades en excés, amb meritació de l’interès legal del diners, incrementat de tres punts.
 • Les infraccions per l’incompliment de la nova regulació pot comportar multes que oscil·len entre els 3.000 als 90.000 euros.

EXCEPCIONS

a) En el cas d’un contracte de nou arrendament els petits propietaris quedaran exclosos de la limitació, però s’entendrà per petit propietari el que tingui uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, equivalents a uns 2.000 euros, incloent-hi la renda del lloguer. En aquest cas, perquè operi l’exclusió, l’arrendatari haurà de tenir uns ingressos superiors a 3,5 vegades l’IRSC, és a dir, que per a dir, que l’exclusió sols es produirà quan el propietari estigui en una situació econòmica més vulnerable que la persona o la família arrendatària.

b) Els habitatges d’obra nova queden excloses de la normativa per incentivar la construcció d’habitatge social.

c) En els casos que es realitzin obres de millora per l’arrendador en l’habitatge podrà, un cop transcorregut el termini legal mínim de durada obligatòria del contracte, incrementar la renda.
Als efectes d’aquesta llei, no tenen la consideració d’obres de millora les que siguin necessàries per al manteniment i la conservació de l’habitatge, o de l’edifici en què es trobi integrat, ni tampoc les que siguin exigibles per al funcionament, la reparació o la seguretat dels elements que l’integren.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.