El passat dissabte 27 de juny de 2020 es va publicar el Real Decret Llei 24/2020 de 26 de juny de 2020 de mesures socials re reactivació del treball i protecció del treballador autònom.
Les mesures aprovades que fan referència a les empreses que han aplicat ERTOS a les empreses.

Mesures aprovades que fan referència a les empreses que han aplicat ERTOS
DURADA MAXIMA EXPEDIENTS TEMPORALS REGULACIO OCUPACIO

El Real Decret permet prorrogar els ERTO per causa de força major fins el 30 de setembre de 2020, per aquelles empreses que no puguin reactivar la seva activitat en normalitat i sempre i quan s’haguessin demanat l’ERTO abans de l’entrada en vigor de dit decret, així com els ERTO de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.
PROHIBICIONS
El Real Decret expressament determina que queda prohibit la realització d’hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l’activitat, realitzar noves contractacions ja siguin directes o indirectes , durant l’aplicació dels ERTOS.
Aquesta prohibició s’exceptua sempre i quan es pugui justificar que els treballadors que hi ha en plantilla no poden realitzar les funcions encomanades per l’empresa per raó de capacitació, formació o altres raons objectives. En el as de que hi hagi representants dels treballadors caldrà comunicar-ho al representant previ a la contractació.
Tampoc es podrà procedir a repartir dividends corresponents a l’exercici fiscal e que s’apliquen els ERTOS, excepte si retornen les exoneracions a les cotitzacions que s’han aplicat. No serà d’aplicació aquesta limitació a les empreses que a data 29 de febrer de 2020tenien menys de 50 treballadors.
El no compliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció de l’empresa afectada per part de la Inspecció de Treball.

NOVES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

Com ja us vam informar en l’anterior circular respecte a que les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses que tenien aplicat un ERTO de força major ja no estaven exemptes , aquest Real Decret Llei regula novament modificacions en aquest aspecte pels mesos de juliol, agost i setembre .
1.- Respecte als treballadors que reiniciïn l’activitat a partir de l’1 de juliol de 2020 , així com aquelles empreses que ja van reiniciar l’activitat a partir del 12 de maig de 2020 les empreses gaudiran d’una exempció del 60% de la aportació empresarial pels mesos de juliol, agost i setembre, per empreses de menys de 50 treballadors i un 40% per empreses de més de 50 treballadors.
2.- Respecte als treballadors que continuïn amb l’activitat suspesa a partir del 1 de juliol : les empreses gaudiran d’una exempció del 35% de la aportació empresarial per mesos de juliol, agost i setembre per empreses de menys de 50 treballadors i un 25% per empreses de més de 50 treballadors

Per tant el percentatge d’exoneració de les cotitzacions del mes de juliol, agost i setembre s’han reduït respecte a les del maig i juny.
Les empreses hauran de comunicar al Departament de Treball, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al SEPE qualsevol modificació que apliquin respecte a la desafectació de treballadors dels ERTOS ja sigui amb la totalitat de la jornada o parcial, és per això que és molt important que ens comuniqueu el més aviat possible qualsevol variació al respecte per tal de que puguem fer la gestió correctament i dins del termini establert.

MANTENIMENT DE PLANTILLA

Us recordem que les empreses es comprometen a mantenir la feina durant 6 mesos a partir de la reactivació de l’activitat, entenent com a reactivació a la feina efectiva de persones afectades per l’ERTO, encara que sigui parcial o que només afecti a una part de la plantilla.
Aquest compromís s’entendrà incomplert en cas d’acomiadament de qualsevol de les persones afectades per l’ERTO .
No s’entendrà incomplert en cas d’acomiadaments disciplinaris declarat com a procedent , dimissió del treballador, mort, jubilació, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, finalització de la feina en els contractes fixos discontinus.
En els contractes temporals no s’entendrà incomplert quan el contracte finalitzi per expiració del termini pactat o la realització de l’obra o servei no es pugui realitzar de forma immediata.
Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions que van quedar exonerades , amb recàrrec e interessos de demora.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí