Possibles conseqüències legals per als progenitors per la publicació de fotos dels seus fills menors en xarxes socials (I)

12/09/2023

La sentència del Tribunal de Districte de la Haia d’1 d’octubre de 2018 en la qual es condemna a una “influencer” a retirar, de manera permanent, tots els continguts de les seves xarxes socials en els quals apareguessin els seus fills menors d’edat, de 2 i 4 anys, i se li prohibeix tornar a publicar contingut d’aquest tipus en el futur, i la sentència de la Secció 12a de l’Audiència Provincial de Barcelona núm. 385/2018, de 15 de maig, en la qual s’estableix que un progenitor ha de comptar amb el consentiment de l’altre per a difondre fotos en xarxes socials dels seus fills menors, generen la necessitat de plantejar-nos una sèrie de qüestions.

En cas de fotos de menors publicades en xarxes socials pels seus propis progenitors és essencial tenir present qui són els titulars d’aquests drets i qui pot prestar el consentiment per a la publicació de les fotos dels menors.

Els titulars dels drets que es poden veure afectats en aquests casos (honor, intimitat i pròpia imatge) són els menors, no els seus progenitors, tal com estableix l’article 4 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener.

Respecte a qui ha de prestar aquest consentiment en el cas dels menors, la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge estableix en l’article 3 en el seu apartat 1r: “El consentiment dels menors i incapaços haurà de prestar-se per ells mateixos si les seves condicions de maduresa ho permeten, d’acord amb la legislació civil.” Disposant l’apartat 2n: “En els restants casos, el consentiment haurà d’atorgar-se mitjançant escrit pel seu representant legal, qui estarà obligat a posar en coneixement previ del Ministeri Fiscal el consentiment projectat. Si en el termini de vuit dies el Ministeri Fiscal s’oposés, resoldrà el jutge.”

Casos de separació de progenitors
Per a publicar fotos dels fills menors en les xarxes socials és necessari el consentiment dels propis menors, si aquests tenen la suficient maduresa. En un altre cas és necessari el consentiment dels seus representants legals, que són tots dos progenitors, amb independència de quin d’ells ostenti la guarda i custòdia en cas que estiguessin separats o divorciats. Per tant, si el fill menor no pot prestar el consentiment, l’essencial per a publicar les seves fotografies en xarxes socials privades és comptar amb el consentiment de tots dos progenitors, si algun no el concedeix o el retira és necessari acudir a la via judicial per a la seva autorització conforme a l’article 156 del Codi Civil. Aquest consentiment ha de recaptar-se tant per a publicar en un primer moment la foto com perquè la mateixa romangui publicada en la xarxa social. És a dir, si en un primer moment tots dos progenitors van estar d’acord a pujar les fotos i posteriorment, donada una situació de separació, un d’ells vol que es retirin les imatges ha de comunicar-l’hi a l’altre, i en cas que no procedeixi a retirar-les acudir a la via judicial.

En el cas que els progenitors de mutu acord obrin comptes en xarxes socials d’accés públic amb la finalitat de pujar de manera constant i indiscriminada imatges de la vida privada i familiar dels fills menors, han de comunicar-ho al Ministeri Fiscal, qui valorant el superior interès, podrà oposar-se a tals publicacions i en aquest cas resoldrà el jutge.