Dret a 26 setmanes per maternitat a una mare soltera

20/01/2023

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura ha reconegut el dret d’una mare soltera que forma una unitat monoparental a gaudir de 26 setmanes de permís, en lloc de les 16 que se li havia concedit, pel naixement del fill , perquè així aquest menor tingui el mateix dret que un altre nascut en una família biparental.

La Sala estima parcialment el recurs de l’actora que sol·licitava 32 setmanes, 16 setmanes de la mare i 16 més que correspondrien al pare. La sentència recull que no és procedent reconèixer el que sol·licita en la seva integritat, ja que s’ha de tenir en compte que la mare ha gaudit ja ha gaudit de 6 setmanes ininterrompudes seguides al part, permís que igualment correspon a l’altre progenitor després del part.

El TSJ d’Extremadura entén que aquestes 6 setmanes han d’excloure’s perquè així la família monoparental gaudiria de 32 setmanes, davant de les 26 que gaudiria la família biparental en cas d’alternança entre els progenitors en lloc del gaudi conjunt.

La Sala Contenciosa Administrativa reconeix que hi ha pronunciaments dels diferents Tribunals Superiors de Justícia del país en tots dos sentits, si bé, apunta, estimar el recurs és majoritari, com s’ha fet en aquest cas.

La sentència basa la seva fonamentació entre d’altres en la sentència del TSJ de Galícia de 15 de novembre de 2022, l’article 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nen de 20 de novembre de 1989.

En aquest sentit, i en la línia que s’al·lega per la demandant, des de la perspectiva de l’interès superior del menor, cal valorar que, amb la interpretació literal que es postula per l’Administració demandada, el nascut en família monoparental té per aquest fet un tracte desigual al nascut en família biparental, ja que resulta evident, indiquen, que si el nen compta amb dos progenitors treballadors, aquests podrien dedicar-se a la cura emparada en el permís corresponent diverses setmanes més que les que li correspondrien si es tracta d’una família monoparental.

Font: ElDerecho.com