Noves mesures del Govern per reforçar el dret a l’habitatge i mitigar l’alça dels lloguers el 2023

29/12/2022

El Govern aprova un paquet de mesures per reforçar el dret a l’habitatge i mitigar l’alça dels lloguers el 2023.

 • S’habilita una pròrroga extraordinària de 6 mesos, a petició de l’arrendatari, de la vigència dels contractes d’arrendament que finalitzin abans del 30 de juny de 2023.
 • S’amplia fins al 31 de desembre de 2023 la limitació de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual que impedeix pujades superiors al 2%.
 • Aquesta contenció atén la necessitat que l’evolució experimentada per l’IPC en el context de les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, no es traslladi al preu del lloguer d’habitatge.
 • També s’estén el període de suspensió dels desnonaments i llançaments de llars vulnerables econòmicament i socialment del seu habitatge habitual fins al 30 de juny de 2023, en els casos ja previstos per l’actual normativa.
 • Aquestes mesures es complementen amb altres de caràcter estructural per garantir l’exercici del dret constitucional a un habitatge digne i adequat.

El Govern ha aprovat una bateria mesures per blindar el dret a l’habitatge que vénen a reforçar l’escut social desplegat per protegir els llogaters, limitar l’alça dels lloguers i restringir els desnonaments i llançaments el 2023. Així, el Consell de Ministres ha aprovat avui, a petició del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) el Reial decret llei pel qual s’adopten noves mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

En aquest sentit, el text inclou una pròrroga extraordinària de sis mesos de la vigència de la vigència dels contractes de lloguer que finalitzin abans del 30 de juny del 2023, sempre a petició de l’arrendatari. Durant aquests sis mesos es continuaran aplicant els termes i les condicions establerts per al contracte en vigor.

L’arrendador haurà d’acceptar la sol·licitud de pròrroga tret que s’hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts o que aquest hagi comunicat en temps i forma que necessita l’habitatge per destinar-lo a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

La renda del contracte aplicable durant aquesta pròrroga extraordinària no pot suposar un increment superior a la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat, que serà com a màxim un 2%.

Limitació de l’actualització anual de la renda
Així mateix, es pròrroga fins al 31 de desembre del 2023 la limitació de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge que impedeix pujades superiors al 2%, i s’amplia fins al 30 de juny de l’any que ve de la suspensió dels desnonaments i els llançaments d’habitatge habitual per a persones i famílies vulnerables.

Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei fins al 31 de desembre de 2023, la persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge habitual la renda del qual hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència del contracte esmentat, podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda. Això sí, s‟estableix que, en absència de pacte, la renda del contracte no podrà actualitzar-se per sobre de la variació experimentada per l’Índex de Garantia de Competitivitat, un índex situat actualment en el valor màxim del 2% i que, d’acord amb la seva pròpia definició no pot superar en cap cas aquest percentatge.

Segons la regulació prorrogada avui, la quantia de l’increment a aplicar a la renda del contracte serà l’establerta en un nou pacte entre arrendador i arrendatari. En cas de no assolir-se aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà excedir en cap cas la variació anual referida de l’índex de garantia de competitivitat a data d’aquesta actualització.

A més, se segueix mantenint que en el cas que l’arrendador sigui una gran forquilla, el pacte a assolir entre propietari i llogater no podrà suposar un increment superior a la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat, prenent com a mes de referència per a la actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat a la data d’actualització del contracte que, com s’ha assenyalat anteriorment, no pot superar el 2%. S’entén com a gran forquilla aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent-ne en tot cas garatges i trasters.

Suspensió de desnonaments i llançaments
D’altra banda, amb el nou Reial decret llei aprovat avui, també s’amplien fins al 30 de juny de 2023 diverses mesures impulsades en els últims reials decrets llei dins del denominat «escut social» en matèria d’habitatge, aprovat davant la necessitat de fer front a les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19.

Aquestes mesures tenen un caràcter urgent i són necessàries per respondre a la situació de les llars vulnerables en un context marcat per levolució de la pandèmia i les conseqüències derivades de la invasió dUcraïna. Entre altres qüestions, aquestes mesures contemplen:

 • L’ampliació fins al 30 de juny de 2023 de les mesures de protecció que es van aprovar per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, amb l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, inclosos les llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual, que no es derivin de contractes d’arrendament, quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec.

En aquest darrer supòsit, sestableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris daquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per donar resposta a aquesta situació. En aquests casos, sempre es tindran en compte els casos que ja es van regular en què la suspensió mai no podrà dictar-se i són:

 1. Quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.
 2. Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que hi tingui el domicili habitual o segona residència degudament acreditada.
 3. Quan l’entrada o la permanència a l’immoble s’hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones.
 4. Quan hi hagi indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per fer activitats il·lícites.
 5. Quan es tracti dimmobles destinats a habitatge social i ja shagués assignat l’habitatge a un sol·licitant.
 6. Que l’entrada a l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020.

En cas que no s’ofereixi una solució habitacional durant els tres mesos següents des de l’emissió de l’informe dels serveis socials, els propietaris de l’immoble tenen dret a sol·licitar una compensació sempre que s’acrediti el perjudici econòmic ocasionat.

 • S’estén el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària del desnonament o llançament, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista a la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre , de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica a l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.

Aquest termini era dun mes des de lacabament de la vigència de les mesures. Així, amb l’ampliació prevista per a aquestes mesures, el nou termini en què es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat fins al 31 de juliol del 2023.

Mesures necessàries en matèria d’habitatge
Amb el nou Reial decret llei aprovat avui, s’amplien una sèrie de mesures en matèria d’habitatge que són necessàries per seguir responent a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, que se sumen a les mesures de caràcter estructural que s’estan portant a terme en aquest àmbit des de Mitma, encaminades a fer efectiu l’exercici del dret constitucional a un habitatge digne adequat.

Entre elles:

 • El desenvolupament d’una legislació estatal en matèria d’habitatge, per primera vegada a l’actual etapa democràtica, que es troba actualment en tramitació parlamentària com a projecte de llei.
 • L’aprovació d’un nou Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025 i del Bono Alquiler Jove, que estan contribuint a facilitar l’accés a les persones i les llars amb més dificultats.
 • Les diferents mesures dutes a terme per afavorir una major oferta d’habitatge de lloguer a preus assequibles i per fomentar la rehabilitació i millora del parc d’habitatge existent, reforçant especialment la col·laboració en aquests àmbits amb les comunitats autònomes i les entitats locals, i sustentat tot això en un increment de la inversió pressupostària en aquest exercici 2023.