Multa per una trucada a un consumidor de la Llista Robinson

25/04/2023

Multa de 500 euros per una trucada comercial a un consumidor que estava donat d’alta a la Llista Robinson.

Una persona denuncia que, tot i estar registrat a la Llista Robinson des de febrer de l’any 2021, el dia 12/01/22, a les 10:48 hores, va rebre una trucada del telèfon fent-li una oferta comercial de MasqLuz, sense haver estat mai client d’aquesta empresa.

Juntament amb l’escrit de reclamació es presenta la documentació següent:

  • Certificat de la inscripció del número de telèfon del reclamant a la Llista Robinson des del 16/02/2021.
  • Captura de pantalla on es visualitza la recepció d’una trucada telefònica el dia 12 de gener de 2022 a les 10.48 hores.

Sobre els drets dels usuaris respecte a les trucades telefòniques amb missatges publicitaris que reben, l’article 48.1.b) de la Llei 9/2014, del 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGT), en vigor quan van succeir els fets el 12 /01/22 assenyala el següent: “Respecte a la protecció de dades personals i la privadesa en relació amb les comunicacions no sol·licitades els usuaris finals dels serveis de comunicacions electròniques tindran els següents drets: A oposar-se a rebre trucades no desitjades amb fins de comunicació comercial que s’efectuïn mitjançant sistemes diferents dels establerts a la lletra anterior ia ser informat d’aquest dret”.

No obstant això, com que l’article esmentat no configura explícitament el dret d’oposició, haurem d’acudir a les normes de protecció de dades en què sí que es regula. Això és, els articles 21 RGPD, i 23 LOPDGDD respectivament.

Així tenim com l’article 21 RGPD estableix, sobre el dret d’oposició a tractar les dades personals, que:

  1. L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el que disposa l’article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa la elaboració de perfils sobre la base de les disposicions esmentades. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de linteressat, o per a la formulació, lexercici o la defensa de reclamacions.
  2. Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l’interessat tindrà dret a oposar-se en tot oment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb l’esmentat màrqueting .
  3. Quan l’interessat s’oposi al tractament amb fins de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquests fins.
  4. Com més tard en el moment de la primera comunicació amb l’interessat, el dret indicat als apartats 1 i 2 serà esmentat explícitament a l’interessat i serà presentat clarament i al marge de qualsevol altra informació.
  5. En el context de la utilització de serveis de la societat de la informació, i no obstant el que disposa la Directiva 2002/58/CE, l’interessat pot exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats que apliquin especificacions tècniques. (…).

Mentre que, l’article 23.4 LOPDGDD, estableix que: “Els qui pretenguin realitzar comunicacions de màrqueting directe, hauran de consultar prèviament els sistemes d’exclusió publicitària que poguessin afectar la seva actuació, excloent del tractament les dades dels afectats que haguessin manifestat la seva oposició o negativa al mateix. A aquests efectes, per considerar complerta l’obligació anterior serà suficient la consulta dels sistemes d’exclusió inclosos a la relació publicada per l’autoritat de control competent”.

De tot això, es desprèn que, la realització de trucades comercials al reclamant després de registrar la seva línia telefònica al Servei de Llista Robinson constitueix la vulneració del que estipulen l’article 48.1.b) de la LGT, en vigor quan van succeir els fets el 12/01/22.

Aquí podeu llegir la ressolució

Ramon Arnó Torrades
Ceo de La Família Digital