Modificacions al Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris

El dia 1 de gener de 2022 han entrat en vigor les modificacions al Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris regulades al Reial Decret-Llei 7/2021 de transposició de diverses Directives de la Unió Europea, entre les quals es troben la Directiva (UE) 2019/770 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2019, relativa a determinats aspectes dels contractes de subministrament de continguts i serveis digitals i la Directiva (UE) 2019/771 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2019, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns (les “Directives”).

Àmbit d’aplicació
S’amplia l’àmbit d’aplicació del TRLGDCU a tots aquells contractes de subministrament de serveis digitals en què el consumidor o usuari es comprometi a facilitar-ne les dades personals.
A aquest efecte, queden inclosos dins l’àmbit d’aplicació aquells contractes de continguts o serveis digitals en què el consumidor o usuari no paga un preu, sinó que obté els béns o serveis mitjançant l’aportació de les dades personals.

Conformitat
La conformitat amb el contracte passa ara a determinar-se mitjançant el compliment d’uns requisits objectius i subjectius, inclosa la instal·lació i la durabilitat. En el cas que el lliurament del bé, servei o contingut digital no compleixi amb aquests requisits el venedor ha de respondre i el consumidor pot exigir-ne la posada en conformitat mitjançant la seva reparació o substitució.
Aquesta reparació o substitució ha de ser gratuïta (incloent-hi l’enviament o el transport), s’ha de fer dins d’un termini raonable i sense causar més inconveniència per al consumidor. A més, si la reparació o substitució no són remeis efectius o possibles, el consumidor tindrà dret a exigir una reducció del preu o la resolució del contracte.

Garantia
Amb l’objectiu de dotar de més protecció els consumidors i usuaris, s’amplia el termini de garantia legal de 2 a 3 anys des del lliurament de béns materials. Així mateix, la presumpció de falta de conformitat (mancant prova en contra) s’incrementa de 6 mesos a 2 anys.
Així, conformitat i de 2 anys per a la presumpció que tota manca de conformitat que es manifesti existia en el moment del lliurament del bé.

Servei postvenda
Sent un dels objectius de la Directiva sobre compravenda de béns garantir una major durabilitat dels béns per aconseguir patrons de consum més sostenibles, s’amplia el termini mínim pel qual l’empresari o productor està obligat a comptar amb tots els recanvis necessaris i amb un adequat servei tècnic passant aquest termini mínim de 5 a 10 anys a partir de la data en què deixi de fabricar-se el bé.

Les directives transposades suposen una evolució necessària de la normativa de consum en els aspectes relacionats amb la compravenda de béns i, en especial, contractes de subministrament de continguts i serveis digitals. Aquests contractes han adquirit gran rellevància en els darrers anys, sobretot en aquest darrer, on hem vist un augment exponencial del comerç electrònic i una important evolució en les formes de contractació.