El Congrés aprova el projecte de Llei Concursal

05/07/2022

El Congrés aprova el projecte de Llei Concursal que alinea Espanya amb els països més avançats.

El Congrés ha aprovat també la “Ley Crea y Crece”, amb mesures per a la reducció i l’agilitació de tràmits per impulsar la creació d’empreses, per al creixement de les pimes, així com per lluitar contra la morositat comercial.

Reforma de la Llei Concursal
El Congrés, a partir d’un projecte proposat pel Ministeri de Justícia i el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, ha aprovat avui en Ple el projecte de Llei de Reforma de la Llei Concursal, una norma que situa Espanya a l’avantguarda de la reestructuració d’empreses a nivell europeu. Aquest projecte normatiu té com a objectiu la transposició de la Directiva europea de reestructuració i insolvència, i introdueix altres reformes a l’àmbit concursal per disposar d’instruments àgils i eficaços que millorin els procediments d’insolvència i facilitin el manteniment d’empreses viables. En definitiva, que reforcen el teixit productiu.

El nou text incorpora un nombre important de qüestions acordades en fase d’esmenes, en un esforç de consens per part del Govern, i que, tal com han ressaltat els portaveus dels grups parlamentaris, ha millorat el text del projecte, en qüestions com ara l’exoneració del crèdit públic, l’assistència lletrada al concurs, el procediment especial de micropimes, equilibrant-lo a la mida real de les empreses esmentades, l’afavoriment de la possibilitat d’adquisició d’unitats productives per part de treballadors constituïts en societat cooperativa o laboral, entre d’altres.

La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha destacat l’important esforç negociador per part del Govern per tirar endavant aquest projecte legislatiu. “Hem tingut en compte els diferents suggeriments dels diferents col·lectius professionals involucrats”, ha explicat. En total, “han estat més de 600 esmenes les presentades pels grups parlamentaris; un gran treball que denota que és un text molt important i complex”, segons Llop.

Aquest projecte de llei constitueix una de les reformes més importants incloses al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per afavorir la demografia empresarial, reforçar el teixit productiu i impulsar el creixement econòmic.

Es tracta d’un text adreçat a garantir que les empreses viables que estiguin en dificultats financeres tinguin accés a un procediment efectiu de reestructuració preventiva que els permeti continuar la seva activitat; que els empresaris o persones físiques insolvents puguin veure exonerats els seus deutes després d’un període de temps raonable, afavorint la segona oportunitat; i que el procediment concursal incrementi la seva eficiència reduint-ne, entre altres factors, la seva durada.

Cal assenyalar que el projecte de llei presta una atenció especial a les microempreses, que disposaran d’un procediment específicament adaptat a les seves necessitats i característiques, garantint l’assistència lletrada.

La reforma és especialment important en el context econòmic actual, marcat pels efectes derivats de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, ja que la disponibilitat d’aquest tipus d’instruments de reestructuració, eficients i àgils, contribuirà a minimitzar els impactes sobre el teixit productiu i manteniment d’empreses i negocis viables.

Plans de reestructuració.
Els plans de reestructuració, que substitueixen els acords de refinançament actuals, són un dels elements centrals de la Directiva d’insolvència i de la reforma de la Llei Concursal per facilitar que les empreses deutores viables disposin d’un instrument eficaç per evitar la insolvència o sortir-ne.

Es tracta d’un instrument preconcursal, dirigit a empreses amb dificultats, que afavoreix una reestructuració en cas de probabilitat d’insolvència, davant de l’exigència actual que aquesta sigui imminent.

El Pla de Reestructuració constitueix un mecanisme flexible, àgil des del punt de vista procedimental, que incorpora les millors pràctiques d’altres models de dret comparat per contribuir-ne l’eficàcia. La seva introducció incentivarà una reestructuració més primerenca i, per tant, amb més probabilitats d’èxit, contribuirà a la descongestió dels jutjats mercantils, alliberarà recursos i permetrà una eficiència més gran del concurs.

Procediment especial per a autònoms i pimes.
Així mateix, el projecte de llei introdueix un nou procediment d’insolvència únic per a autònoms i microempreses de menys de 10 treballadors, més ràpid, digitalitzat i amb un cost molt reduït que incrementa la possibilitat de continuïtat de les empreses viables i en facilita la reassignació de recursos.

Aquest procediment es caracteritza per la simplificació del procés concursal, el caràcter modular i per oferir, després d’un període de negociació amb els creditors d’un màxim de tres mesos, dos possibles itineraris:

  • O un pla de continuació ràpid i flexible si hi ha possibilitat d’un acord.
  • O, si no, per una liquidació ordenada, però ràpida, a través d’una plataforma on line.

Segona oportunitat.
Es reforma en profunditat el procediment de segona oportunitat, adreçat a persones físiques i autònoms en concurs, amb l’objectiu d’incentivar els beneficiaris a continuar la seva activitat laboral o empresarial i possibilitant una segona oportunitat realment efectiva.

El projecte de llei introdueix mesures addicionals a les previstes a la Directiva d’insolvència, entre les quals destaca la possibilitat d’exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments als creditors, permetent al deutor, sota certes condicions, mantenir el seu habitatge habitual i, si fos autònom, continuar amb la seva activitat i amb els béns i els drets necessaris.

El pla de pagaments tindrà una durada màxima de tres anys, que s’ampliarà a cinc quan no s’alieni l’habitatge habitual del deutor.
Així mateix, s’amplia la relació de deutes exonerables, s’amplien les quantitats de crèdit públic exonerable i s’eliminen o relaxen certes restriccions per poder accedir a les exoneracions.

Millora de l’eficiència.
Finalment, el projecte de llei també inclou la reforma del procediment concursal per incrementar-ne l’eficàcia. Amb aquest objectiu s’introdueixen nombroses modificacions dirigides a agilitzar el procediment ia facilitar l’aprovació d’un conveni quan l’empresa sigui viable, facilitar la venda d’unitats productives o, si escau, la liquidació.

El Congrés perfecciona el text tenint en compte les peticions de col·lectius involucrats en el procediment, com ara el registre, l’Administració concursal i l’advocacia.

Modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Com a complement necessari per a les mesures d’eficiència contingudes al Projecte de llei, resulta imprescindible descarregar de competències els jutjats mercantils i les seccions especialitzades de les audiències provincials. Aquestes mesures requereixen la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial, per la qual cosa es presenta una segona reforma, com a Llei Orgànica, complementària a la de la Llei Concursal.

Aquesta reforma contempla, entre les mitjanes més destacades, que els jutjats dels casos sobre condicions generals de la contractació i sobre protecció dels consumidors i certes reclamacions en matèria de transports (retards d’aerolínies, equipatges, etc.) passin dels jutjats de mercantil als jutjats de primera instància.

Finalment, tornarà als jutjats mercantils el coneixement del concurs de les persones naturals no empresàries.

“Ley Crea y Crece”.
Avui també s’ha aprovat al Congrés la Llei de Creació i Creixement Empresarial (“Crea y Crece”), que inclou mesures de reducció i agilització de tràmits per impulsar la creació d’empreses, amb la possibilitat de crear una Societat de Responsabilitat Limitada amb 1 euro i facilitar-ne la constitució de forma més ràpida i telemàtica.

La norma també contempla una bateria de mesures per impulsar el creixement de les pimes a través de la millora i la reducció d’obstacles reguladors i financers, així com per lluitar contra la morositat comercial, estenent l’ús de la factura electrònica o prohibint l’accés a subvencions públiques a les empreses que no compleixin els terminis legals de pagament, entre d’altres.

També es preveu crear un Observatori Estatal de la Morositat Privada, que publicarà un llistat anual d’empreses moroses amb més de 600.000 euros de pagaments o més d’un 5% de les factures fora de termini.

Amb la nova llei es potencien els instruments de finançament alternatiu al crèdit bancari per a les empreses, com el crowdfunding o finançament participatiu, la inversió col·lectiva i el capital risc.