El 7 de maig de 2020 va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal (TRLC). EL TRLC entrarà en vigor l’1 de setembre de 2020 i, entre altres normes, derogarà la vigent Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal (LC) i algunes -encara que no totes- de les seves disposicions addicionals i finals.

Llei Concursal (TRLC)

Fins que no es dugui a terme el seu desenvolupament reglamentari, no entraran en vigor les modificacions que el TRLC introdueix respecte dels articles 27 (condicions subjectives per al nomenament d’administradors concursals), 34 (retribució de l’administració concursal) i 198 LC (Registre públic concursal), que romandran vigents en la seva redacció anterior a la Llei 17/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració empresarial. De la mateixa manera, els articles 91 a 93 TRLC, relatius al compte de garantia aranzelària, no entraran en vigor fins que s’aprovi el seu desenvolupament reglamentari.

El TRLC no suposa la derogació de les mesures concursals urgents que s’han aprovat en ocasió de la crisi de l’COVID-19, com el Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a l’COVID -19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, per la qual cosa temporalment conviuran les dues normes.

A més,

en el termini d’un mes el Govern publicarà una taula de correspondències entre els articles de la LC i els de l’TRLC, que tindrà efectes informatius.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí