Liquidacions trimestrals (quart trimestre)

Des d’aquest dimecres 2 de gener de 2.019 és obert el termini per tal de realitzar les liquidacions

fiscals corresponents al QUART TRIMESTRE DE 2018, que clourà entre el dilluns dia 21 de

gener de 2.019 i el dimecres dia 30 de gener de 2.019 o dijous dia 31 de gener de 2.019.

També els impostos a liquidar són els habituals en cada trimestre i, a més, llurs resums anuals:

Impost sobre el valor afegit, trimestral o mensual (model 303), tant per persones físiques com

jurídiques i resum anual (model 390). TERMINI: 30.01.2019.

Pagament a compte de l’IRPF (model 130 ó 131), només per persones físiques. TERMINI: 30.01.2019.

Retencions d’arrendaments de locals (model 115), per persones físiques o jurídiques que tinguin

locals arrendats subjectes a retencions en origen. TERMINI: 21.01.2019. El seu resum anual (model 180)

té com a termini el 31.01.2019.

Retencions de préstecs o dividends (model 123), per persones físiques o jurídiques que hagin rebut

préstecs no bancaris o satisfacin pensions vitalícies, dividends o altres rendiments de capital mobiliari.

TERMINI: 21.01.2018. El seu resumanual (model 193) té com a termini el 31.01.2019.

Declaració d’operadors intracomunitaris (model 349) per persones físiques o jurídiques que duguin a terme

adquisicions i entregues intracomunitàries de béns (compres o vendes amb operadors de la Unió Europea).

TERMINI: 30.01.2019.

Per tal de liquidar correctament els models citats anteriorment heu de fer-nos arribar totes les factures emeses

i rebudes, si la comptabilitat la portem des de l’assessoria.

Si la comptabilitat es porta des de l’empresa.

Per tant cal que ens feu arribar, per tal de liquidar l’IVA, el resum de factures emeses i rebudes, amb indicació de bases

imposables i quotes, tant repercutides com suportades, tot separant-les per tipus d’IVA i, si s’escau, també cal

que apareguin ressenyades les adquisicions i entregues intracomunitàries de béns; les importacions i exportacions;

i les operacions amb inversió del subjecte passiu.

Quan hi hagi adquisicions i entregues intracomunitàries de béns (i no fem mensualment l’intrastat), cal que ens

envieu també còpia d’aquestes factures, per poder confeccionar la declaració d’operadors intracomunitaris (model 349).

Per liquidar les retencions derivades de l’arrendament de locals (model 115) i de préstecs o dividends, cal que ens

feu arribar còpia del rebut d’arrendament o de la liquidació del préstec o dels dividends, o que ens faciliteu les dades

(base de retenció, percentatge i retenció). Reiterem: termini 21.01.2019.

MOLT IMPORTANT que tingueu en compte, com ja hem dit abans, que hi ha models el termini de presentació dels

quals finalitza PER TOTHOM el proper DILLUNS 21 DE GENER DE 2.019. En el cas de societats amb quota a ingressar

de qualsevol model, però, i donat que ÉS OBLIGATÒRIA LA TRANSMISSIÓ DE DADES TELEMÀTICAMENT, us agrairem

que, si és possible, ens feu arribar la documentació o les dades ABANS DEL DIA 15 DE GENER DE 2.019 –inclòs-

(models 115 i 123 –retencions d’arrendaments i de préstecs i/o dividends-), per tal de poder domiciliar l’impost.

En el cas contrari.

Sempre que no tinguem certificat d’usuari o es pagui a través de plataforma (“Caixabank” – “Caixa Guissona”)

caldrà que la vostra entitat bancària ens faciliti l’NRC (que HAUREU DE SOL·LICITAR DIRECTAMENT VOSALTRES,

donat que darrerament aquesta és l’operativa que ens exigeixen aquestes entitats bancàries, la qual cosa serà incòmoda

per tothom, a banda de l’increment de feina, per l’entitat bancària, per nosaltres i ara també per vosaltres.

Per tant en conseqüència, també augmenten les possibilitats d’errors i problemes.

Pels impostos que acaben el dia 30 de gener de 2.019, el termini de domiciliació acaba el proper divendres dia 25.01.2019 i,

per tant, mireu d’enviar-nos les dades abans. Degut a l’actual operativa bancària, pels motius explicitats anteriorment

NO ENS FEM RESPONSABLES QUE LES DADES REBUDES POSTERIORMENT

ALS DIES 15.01.2019 ó 25.01.2019 respectivament, SIGUIN LIQUIDADES EN TERMINI.

Aquí podeu veure el calendari del contribuent 2019

 

Liquidacions trimestrals (quart trimestre)

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555