Les societats amb el NIF revocat no poden accedir ja als Registres

Les societats sense activitat econòmica tenen els dies comptats després de l’entrada en vigor, el passat 11 de juliol, de la Llei Antifrau (Llei 11/2021), ja que modifica el règim de revocació del número d’identificació fiscal (NIF), de manera que aquestes societats, a les quals l’Agència Tributària (Aeat) li ho està revocant no poden realitzar inscripcions en cap registre públic, inclosos els de caràcter administratiu, com tampoc atorgar escriptures davant notari.

La mesura inclosa en la Llei Antifrau es complementa, a més, amb la introduïda en el nou Reglament de la Llei d’Auditoria (RD 2/2021, de 12 de gener), que, des del passat 1 de febrer, inclou un nou règim sancionador per als qui no presenten els comptes anuals en el Registre Mercantil.

Segons estimacions dels Registres Mercantils, existeixen prop d’1,5 milions de societats inactives i zombis (societats amb deutes que les fan inviables, però que busquen finançament públic).

Per a la Inspecció de la Aeat aquestes societats són un immens brou de cultiu per al blanqueig de capitals, el desviament de diners i l’ocultació dels titulars reals.

Per a l’OCDE,

en els seus informes sobre el frau, les societats inactives, potencialment, poden servir per a ocultar la veritable titularitat de béns i drets i afecten la transparència del sistema, en evitar el coneixement i comunicació del beneficiari efectiu o titular real de béns i drets.

Segons el nou Reglament de la Llei d’Auditoria, els registradors mercantils són els encarregats de subministrar els expedients amb els incompliments, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) sancionarà, i la Aeat cobrarà les multes imposades als incomplidors. A més, Hisenda, en el seu Pla de Control Tributari preveu la retirada del NIF i, que, per tant, seran esborrades del Registre, la qual cosa suposa la seva mort civil.

La Llei Antifrau estableix que amb caràcter previ a l’autorització o intervenció de qualsevol escriptura pública, el notari té l’obligació de consultar la llista de NIF revocats i abstenir-se d’autoritzar o intervenir qualsevol instrument públic que es pretengui atorgar per una entitat jurídica amb NIF revocat.

Així, la prohibició d’accés a qualsevol Registre públic fa impossible que es puguin realitzar inscripcions que afectin l’entitat amb el NIF revocat.

Per a això, en totes les certificacions registrals de l’entitat, el registrador deu que consti aquesta circumstància.

Fins ara,

la publicació de la revocació en el BOE, tenia una sèrie d’efectes, com la pèrdua de validesa a efectes identificatius en l’àmbit fiscal i la impossibilitat de realitzar càrrecs i abonaments en comptes o dipòsits oberts en entitats de crèdit, a través del bloqueig dels comptes de l’entitat.

La necessitat de l’Agència Tributària de comptar amb informació sobre aquest tema, ha portat al fet que s’inclogui en la normativa un sistema automatitzat de subministrament d’informació entre el Consell General del Notariat i la Aeat perquè el notari identifiqui a les entitats jurídiques que amb un NIF revocat pretenguin atorgar algun tipus de document públic.

Hisenda recomana als titulars d’aquestes societats, que per a comprovar si el NIF consta en el cens de la Aeat o està revocat, accedeixin al servei Consulta per NIF (entitats jurídiques), dins de la relació de tràmits dels Models 036 i 037. Cens d’empresaris, professionals i retenidors – Declaració censal d’alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada, en la web de la Aeat.

La revocació del NIF està regulada pels articles 146 i 47 del Reglament de Gestió i Inspecció Tributàries. En normativa compta amb un sistema d’habilitació del NIF per a recuperar la societat, si es compleixen els requisits exigits.

Via: L’Economista

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.