Bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural

de Catalunya 2014-2020.

ORDRE ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local

participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

S’ha publicat al DOGC el dia 25/11/2019 ORDRE ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a

l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

OBJECTE I FINALITAT

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries, entre altres, ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%) que realitzin inversions en:

  1. Recuperació del patrimoni cultural i natural.
  2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
  3. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.
TIPUS I QUANTIA D’AJUTS

Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.

L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria. Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, també s’haurà de tenir en compte la concurrència amb altres ajuts que estableix el punt 7 d’aquests bases reguladores.

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat, d’acord amb el procediment establert en l’annex 5 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

Les bases dels ajuts LEADER del 2019 ja són públiques

ENLLAÇOS

Descarregat pdf amb les Bases reguladores

Via: ACM

Para obtener mis información podeís contactar con el departamento Fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555

Te puedes suscribir a nuestro boletin de noticias aquí