En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que l’alta del poder per a tràmits tributaris podia realitzar-se, fins al moment, mitjançant les següents formes:
Per internet, mitjançant l’ús de certificat electrònic reconegut o Cl@ve (del poderdant).
Mitjançant compareixença personal a les oficines de la AEAT.
Mitjançant document públic o document privat amb firma notarialment legitimada presentat davant de l’Agència Tributària.

L'Agència Tributària, ha establert un nou tràmit per poder realitzar l'apoderament davant de l'AEAT sense necessitat de realitzar desplaçaments a les seves oficines.

Per facilitar la tramitació electrònica d’aquest procediment, i especialment per a aquells casos en els quals el poderdant no tingui identificació electrònica per apoderar, se n’ha habilitat una nova manera de donar d’alta el poder de representació, a través de la Seu Electrònica de la AEAT, sense intervenció del poderdant.

Per a aquests casos s’ha previst la possibilitat de presentació de l’escriptura de poder en el Registre Electrònic de l’Agència Tributària per generar l’apoderament, a través del tràmit Sol·licitar alta de poder per a tràmits tributaris, inclòs en el procediment Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet

En aquesta modalitat de sol·licitud d’incorporació de poders al Registre d’apoderaments no és necessari que participi el poderdant, ja que en el seu moment va atorgar el poder davant del fedatari públic corresponent.

Així, aquestes escriptures de poder atorgades per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l’Agència Tributària poden ser presentades pel mateix apoderat amb el seu certificat electrònic o Cl@ve.

Després de la presentació,

s’incorporaria el poder en el Registre d’apoderaments, prèvia revisió per l’AEAT de la subsistència del poder atorgat en l’escriptura notarial.

Com es presenten les escriptures de poder atorgades?

L’apoderat les presentaria per Internet davant de l’Agència Tributària amb el seu certificat electrònic o Cl@ve, després de la qual cosa s’incorporaria el poder en el Registre d’apoderaments, prèvia revisió pel funcionari habilitat per a això, i mitjançant dues formes:

Aportació en el Registre Electrònic de l’Agència Tributària d’escriptures electròniques d’apoderament o còpies electròniques de les mateixes, regulades a l’art. 17 bis de la llei del Notariat i que compleixin els requisits en ell establerts.
Aportació de les escriptures d’apoderament en format pdf presentades a tal efecte en el Registre Electrònic de l’Agència Tributària.

Via: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.