La Seguretat Social ha canviat de criteri, després de tres sentències del Tribunal Suprem, i estableix ara que els autònoms societaris tindran dret a sol·licitar i beneficiar-se de la bonificació de quotes de la tarifa plana, segons ha indicat ATA.

La Seguretat Social permetrà als autònoms societaris acollir-se a la tarifa plana després de fixar-ho el Suprem.

Aquest canvi de criteri figura en una nota emesa per l’àrea d’impugnacions de la Subdirecció General d’Ordenació i Impugnacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que ha notificat als departaments regionals d’impugnació l’ordre perquè es tramitin totes les sol·licituds de la tarifa plana, tant de persones físiques com d’autònoms societaris.

En concret,

el Suprem ha donat la raó als autònoms que van denunciar que la Seguretat Social els impedia accedir a la tarifa plana per a autònoms per la seva condició de societari en tres sentències, en resoldre que “no pot impedir-se l’aplicació dels beneficis en la cotització prevists en l’article 31 de la Llei 20/2007, de l’Estatut del Treball Autònom, als treballadors que ostenten la condició de socis de societats mercantils capitalistes”.

Així mateix, s’han dictat provisions de l’Alt Tribunal que inadmeten els recursos de cassació interposats per la Tresoreria General sobre aquest assumpte en considerar que la qüestió objecte de debat ja va quedar resolta per la sentència del 3 de desembre.

Per això,

en existir ja doctrina jurisprudencial sobre l’aplicació del que es disposa en el precepte, la Tresoreria assenyala que “és procedent modificar el criteri que ha vingut mantenint de manera que es permeti als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes, sigui de societats limitades o anònimes, accedir als beneficis en la cotització prevists en l’article 31 de la Llei 2/2007, de l’Estatut del Treballador Autònom”.

En conseqüència, afegeix, respecte dels recursos d’alçada que s’haguessin formulat sobre aquesta qüestió i que estiguin pendents de resoldre serà procedent dictar resolució estimatòria.

Quant a les resolucions que ja siguin fermes en via administrativa, ja sigui perquè no es van impugnar en el seu moment o perquè hagués recaigut resolució desestimatòria dictada en alçada, que haguessin impedit l’aplicació dels incentius, assenyala que únicament procedirà la seva revisió si s’insta expressament pels interessats, la tramitació i la resolució dels quals, si escau, correspondrà a l’òrgan que va dictar l’acte originari.
Via: Europa Press

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.