La plusvàlua en termes compresibles

La plusvàlua, que jurídicament s’anomena “impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana”

és l’impost amb el qual els ajuntaments graven l’augment o increment de valor que ha tingut un terreny urbà quan

aquest es transmet, ja sigui per venda, herència, donació, o per qualsevol altre títol.

Aquest increment ha d’existir respecte del valor que tenia el mateix terreny a data de l’anterior transmissió que va

experimentar, ja que en cas contrari el Tribunal Constitucional té declarat que l’aplicació de l’impost seria inconstitucional.

Quan es tracta de la transmissió d’una construcció (un pis, una casa, un local, etc), aquest impost només es refereix

a la part del seu valor que correspon al terreny sobre el que està construït, i no a la pròpia edificació.

Per exemple

Si vam comprar (o heredar) el terreny a l’any 2.007 quan valia 40.000 euros, i el venem a l’any 2.019 quan val 60.000 euros,

el que grava l’impost és aquest increment de valor que s’ha produït (de 20.000 euros), però si entre aquestes dues dates,

enlloc d’incrementar el valor del terreny ha disminuït, l’impost no s’ha d’aplicar.

No obstant, els ajuntaments (o la Diputació quan té delegada la gestió) liquiden l’impost o plusvàlua en tots els casos, i és

el/la contribuent qui ha d’interposar el corresponent recurs, en el termini d’un mes, si pretén que s’anul·li aquesta liquidació

inconstitucional.

En els casos d’autoliquidació, si considerem que no ha existit increment, hem de presentar-la liquidant a import zero i

acompanyant alguna prova de la inexistència de l’increment (com per exemple, les dues escriptures on es fixa el valor del

terreny en cada transmissió).

En qualsevol cas, les possibles situacions són diverses, i a vegades complexes, per la qual cosa mereix la pena assessorar-se

sobre com actuar davant d’aquest impost, que sovint pot evitar-se.

 

La plusvàlua en termes compresibles

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555

S