LA NOVA LLEI HIPOTECARIA. CANVIS MÉS DESTACATS (IV) i  DARRERA.

Productes vinculats. Una pràctica comuna que els bancs han utilitzat fins ara per a rebaixar els diferencials dels

tipus d’interès variables és vendre al client uns productes vinculats com les assegurances. En línia general, la nova

normativa ho prohibeix, encara que permet que el banc exigeixi al seu client la subscripció d’alguna assegurança

com el de garantia de compliment de les seves obligacions o el de danys a l’immoble hipotecat, entre altres. Si aques

t fora el cas, l’entitat financera es comprometria, no obstant això, a acceptar les pòlisses alternatives que li proposés

el client i que tinguin condicions i prestacions equivalents.

En cada renovació de la pòlissa el client tindrà la facultat de plantejar alternatives, per a l’anàlisi de les quals l’entitat

financera no podrà cobrar cap comissió. Si accepta l’oferta d’algun proveïdor d’assegurança proposada pel client, aquesta

no serà una raó per a empitjorar les condicions del préstec. L’entitat que presta els diners podrà vincular la hipoteca també

al fet que el titular del crèdit, el seu cònjuge o parella de fet, o un parent, contracti certs productes financers autoritzats pel

Ministeri d’Economia, “sempre que serveixin de suport operatiu o de garantia a les operacions i que el deutor i els garants

rebin informació precisa i detallada” sobre ells.

L’esmena del PP i del grup Mixt que el Senat havia aprovat, i que obligava l’entitat financera a oferir assegurances la pòlissa

de les quals es renova cada any ha estat rebutjada pel Congrés.

Hipoteca multidivisa.

El titular d’un préstec pot convertir-lo en una moneda alternativa que sigui la divisa en la qual percep la major part dels ingressos

o tingui la majoria dels actius amb els quals el reemborsa, o que sigui la de l’Estat membre en el qual fora resident en el moment

de la signatura o de la sol·licitud de conversió. El tipus de canvi amb l’euro serà, d’inici, el del BCE en la data de sol·licitud, tret

que el contracte disposi una altra cosa. El banc estarà obligat a informar periòdicament el client de l’increment que si escau s’hagi

produït pel tipus de canvi i dels mecanismes aplicables per a reduir aquest risc. En tot cas, haurà de fer-ho cada vegada que la quota

difereixi en més del 20% de l’import que el client hagués pagat si s’hagués aplicat el tipus de canvi vigent en la data de la signatura.

Aplicació de la llei. Per a evitar qualsevol dubte sobre l’eventual retroactivitat de la nova normativa, el text de la Llei de crèdit

immobiliari deixa clar que aquesta no s’aplicarà “als contractes de préstec subscrits amb anterioritat a la seva entrada en vigor”,

amb la important excepció, ja assenyalada, d’aquells que continguin clàusules de venciment anticipat. El principi de no retroactivitat

es derogarà també en el cas de novació o subrogació que intervingui després de l’entrada en vigor de la nova normativa.

LA NOVA LLEI HIPOTECARIA. CANVIS MÉS DESTACATS (IV)

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555