LA NOVA LLEI HIPOTECARIA. CANVIS MÉS DESTACATS (I)

Us portem una serie de 4 articles sobre la nova llei hipotecaria.

Amb la votació favorable aquest dijous en el Congrés, Espanya trasllada per fi una directiva europea sobre

els contractes de crèdit per a béns immobles d’ús residencial amb gairebé tres anys de retard respecte al termini

inicialment establert per la UE, i sota l’amenaça d’una multa milionària per part de Brussel·les si no tirava endavant.

La norma regula com s’avalua la solvència dels quals demanen una hipoteca; estableix un repartiment clar

de les despeses entre banc i client; fixa unes comissions d’amortització anticipada del préstec més moderades

respecte al passat; i dóna terminis més amplis per a evitar l’embargament del ben hipotecat en el cas d’impagament,

entre altres aspectes.

Aquestes són algunes de les principals mesures contingudes en la llei de crèdit immobiliari, que el Congrés ha

aprovat aquest dijous. A partir del moment en què la llei sigui efectiva, així seran els contractes hipotecaris.

Entrada en vigor. Per una esmena de Ciutadans aprovada aquest dijous pel Congrés, la nova llei de crèdit

immobiliari entrarà en vigor als tres mesos de la publicació en el BOE, en lloc dels 30 dies previstos en el text

originari. Per contra, ha estat rebutjada una altra esmena, aquesta vegada del PP, que no només preveia l’entrada

en vigor als tres mesos, sinó que també supeditava l’efectivitat del nou repartiment de despeses entre banc i client

a un futur desenvolupament reglamentari.

Avaluació de la solvència del client.

Més enllà d’unes normes molt detallades sobre la informació que els bancs han de proporcionar al client sobre la

hipoteca, el legislador imposa també l’obligació, per a l’entitat, d’avaluar la seva solvència “en profunditat”. Entre altres

elements, el banc haurà de tenir en compte l’ús de l’hipotecat potencial, els seus ingressos presents i els que presumiblement

tindrà durant la vida del préstec, els actius que eventualment detingui, els seus estalvis, les despeses fixes i els compromisos

ja assumits. “Així mateix, es valorarà el nivell previsible d’ingressos a percebre després de la jubilació”, en el cas que el préstec

es continuï reemborsant una vegada finalitzada la vida laboral del prestatari, resa la normativa.

La nova llei afegeix que l’avaluació de solvència no es basarà en el valor del ben hipotecat que excedeixi l’import del préstec,

és a dir, l’aportació inicial a la compra per part del deutor. Tampoc en la previsió que el bé augmentarà el seu valor en el futur,

excepte si el préstec es concedeix per a la construcció o la renovació de béns immobles d’ús residencial.

LA NOVA LLEI HIPOTECARIA. CANVIS MÉS DESTACATS (I)

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555