La impugnació del nou valor de referència de cadastre a la nova llei del frau fiscal

Com és conegut, del valor cadastral dels immobles en depenen diversos tributs, com l’impost de Béns Immobles, l’Impost de Successions i Donacions, la Plusvàlua (IIVTNU), etc.

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal introdueix una presumpció de les denominades “iuris tantum” (és a dir, que pot ser desvirtuada amb els mitjans de prova escaients) consistent en el fet que el valor de mercat dels immobles és el valor de referència oficial aprovat per Cadastre.

Per a impugnar aquest valor de referència quan sigui desfavorable i perjudicial, hi ha dues vies:

a) Autoliquidar pel valor oficial i tot seguit sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació, impugnant a més el valor de referència.

b) Autoliquidar pel valor que el contribuent estimi que té l’habitatge (acostuma a ser l’escripturat) i posteriorment recórrer la comprovació de valors que pogués arribar de l’administració autonòmica. Mitjançant aquest recurs es recorrerà tant la liquidació, com el valor de referència. En aquest cas, l’Administració Tributària resoldrà previ informe preceptiu i vinculant de la Direcció General del Cadastre, que ratifiqui o corregeixi l’esmentat valor, a la vista de la documentació aportada. No obstant això, en aquesta segona opció existeix el risc que l’Administració sancioni a més al contribuent, per no autoliquidar conforme a la base imposable de l’impost, que és, precisament, el valor de referència de Cadastre.

És a dir,

serà Hisenda qui sol·licitarà al Cadastre un informe per a ratificar o corregir el valor de referència de l’habitatge comprat o heretat. I hi ha la possibilitat d’impugnar la negativa d’Hisenda a sol·licitar aquest informe, quan aquesta negativa no estigui degudament justificada.

Per assolir que el valor cadastral d’aplicació als nostres impostos esdevingui l’adequat i just és recomanable deixar-ho en mans dels especialistes del nostre despatx, que se n’ocuparan amb la màxima diligència i seguretat.

Santi Solsona i Fígols

Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.