La ciutadania té el dret legal a ser informada sobre l’organització institucional, la gestió econòmica, les decisions i actuacions, els llocs de treball, els procediments administratius, els contractes i els convenis, les subvencions, i qualsevol altra informació d’interès públic de les administracions públiques. Això inclou l’Administració de la Generalitat i els ens locals.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

I l’organisme encarregat del compliment d’aquest dret és la GAIP, o Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que és un òrgan especialitzat i independent, elegit pel Parlament de Catalunya, creat i regulat per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per això,

quan alguna administració no facilita la informació a la qual la ciutadania hi té dret, es pot presentar una reclamació davant la GAIP, que és voluntària i gratuïta i es pot presentar per qualsevol d’aquests motius:

a) Si la sol·licitud d’accés a la informació pública ha estat denegada, totalment o parcialment.
b) Si la informació que l’Administració ha lliurat no és la sol·licitada o no està completa.
c) Si s’ha produït silenci administratiu, un cop transcorregut un mes des de l’entrada de la sol·licitud d’accés a l’òrgan que l’ha de resoldre.

El termini per presentar-la és d’un mes a partir de la data de notificació de la desestimació total o parcial de la sol·licitud d’informació o des que es produeix el silenci administratiu, i per al cas que la sol·licitud d’accés hagi estat estimada però l’administració no hagi lliurat la informació dins del termini de 30 dies, la reclamació es pot interposar des d’aquesta data i durant el termini d’un mes. No cal interposar prèviament un recurs de reposició.

Potestativament,

es pot sol·licitar que la GAIP organitzi un procediment de mediació amb l’Administració reclamada, per tal d’intentar trobar un acord dins del termini d’un mes.

Si no es demana la mediació, o no s’assoleix un acord en el marc d’aquesta, la GAIP resol dins del termini màxim de dos mesos des de la presentació de la reclamació.
Les resolucions de la GAIP són executives i vinculen l’Administració afectada. Contra les resolucions de la GAIP es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El cert és que les reclamacions davant de la GAIP acostumen a ser molt útils, i l’administració en fa cas perquè en cas contrari l’autoritat o funcionari que nega als ciutadans el dret a la informació pot incórrer en responsabilitat personal.

Santi Solsona i Fígols
Advocat de Cudós Consultors
Especialitzat en Dret Administratiu, Urbanístic, Mediambiental i Local

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.