Jubilació activa

Doctrina sobre la compatibilitat de la pensió de jubilació i el treball per compte propi.

Dues sentències dictades pel Ple de la Sala Quarta del Tribunal Suprem expliquen que per poder percebre el 100% de la pensió de jubilació alhora que es desenvolupa una activitat per compte propi no n’hi ha prou de ser membre d’una comunitat de béns o administrador d’una societat limitada, sinó que cal desenvolupar una activitat per compte propi, a títol individual, i tenir contractat algun treballador.

No n’hi ha prou que la contractació laboral l’hagi dut a terme una comunitat de béns o una societat limitada.

Per incentivar que les persones prologuin la seva vida activa, la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) contempla l’anomenada “jubilació activa”. Això vol dir permetre que, complint certs requisits, qui cobra la pensió de tal classe pugui compatibilitzar-la amb una feina, per compte propi o aliè.

La regla general és que en aquests casos la pensió es cobra al 50%. Tot i això, de manera excepcional, la Llei disposa que “si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte aliè, la quantia de la pensió compatible amb la feina arribarà al 100 per cent ”.

Els casos ara resolts sorgeixen com a conseqüència que qui percep la pensió de jubilació al·lega tenir contractades diverses persones a través de la comunitat de béns de què forma part. Com que la condició de comuner comporta assumir personalment les responsabilitats derivades quant faci la comunitat de béns, consideraven els pensionistes que tenen dret a la jubilació activa “plena”, és a dir, sense minvament de la pensió.

Per fonamentar la seva solució, desestimatòria de les demandes, les sentències examinen el tenor literal de la LGSS així com les conseqüències que els contractes de treball siguin realitzats per la comunitat de béns i no per un dels seus comuners. En concloure que és la comunitat de béns (no el pensionista) qui apareix com a ocupadora descarten que en aquests casos hi hagi el dret al cobrament íntegre de la pensió de jubilació. Les dues sentències invoquen diversos arguments per sostenir la seva posició, en línia amb què havia defensat l’INSS.

Ja el juliol passat la Sala Quarta havia entès que el requisit d’haver contractat un treballador per compte aliè tampoc no concorre quan aquest presta serveis per a una societat de capital de la qual el pensionista és soci majoritari administrador.