Rebaixa de l’IVA

31/01/2023

En els termes explicats a l’esmentat Reial decret llei, mentre persisteixi l’escalada de preus, l’Executiu ha considerat convenient rebaixar del 4 al 0 per cent el tipus impositiu de l’IVA que recau sobre els productes bàsics d’alimentació. Aquests productes, en els termes definits a l’article 91. Dos de la Llei de l’IVA, són els següents:

  • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
  • Les farines panificables.
  • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
  • Els formatges.
  • Els ous.
  • Les fruites, les verdures, les hortalisses, els llegums, els tubercles i els cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Per a aquests productes, mentre es mantingui el tipus impositiu de l’IVA del 0%, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%.

És important destacar que, sense perjudici de la vigència temporal de la mesura, el mateix article 72 del precitat Reial decret llei estableix que el tipus impositiu aplicable tornarà a ser el 4 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023. , en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%.

En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions tornarà a ser del 0,5%.

Igualment, es redueix des del tipus de l’IVA del 10% vigent al 5 per cent l’aplicable als olis d’oliva i llavors, així com pastes alimentàries.

Per a aquests productes, mentre es mantingui el tipus impositiu de l’IVA del 5 per cent, l’article 72 del Reial decret llei introdueix un nou tipus del recàrrec d’equivalència del 0,625 per cent.