Recordeu que durant aquest mes de novembre podeu optar pel règim de diferiment de l’IVA de les importacions.

Les empreses que presentin les seves liquidacions d’IVA mensualment poden diferir aquest impost suportat de les seves importacions.

Es tracta d’un diferiment en el pagament de les quotes d’IVA, donat que aquestes quotes es declaren al mateix temps que es

dedueixen a través del model 303 mensual, sense haver de fer el pagament a la duana al moment de la importació,

evitant així costos financers.

D’aquesta forma el règim de diferiment és optatiu i poden acollir-se tots els subjectes passius el període de liquidació dels quals sigui mensual,

mitjançant la presentació de la declaració censal (model 036) durant el mes de novembre, amb efectes a partir de l’exercici següent.

La inclusió al règim de diferiment s’entén prorrogada pels exercicis següents en tant no es produeixi la renúncia expressa o l’exclusió.

Com s’efectuarà l’ingrés de les quotes d’IVA d’importació liquidades per l’administració?

En declarar en el model 303 per les importacions de cada període mensual:

  • Primerament haurà de declarar l’IVA suportat (i que la seva empresa el pugui deduir) en la casella 33.
  • Finalment haurà d’emplenar també la casella 77 (“IVA a la importació pendent d’ingrés”), augmentant així el resultat de la liquidació.

Existeix algun programa d’ajuda per conèixer les quotes que han d’ingressar cada mes?

Sí. Des de la pàgina web de l’AEAT pot consultar les quotes d’importació declarades per la seva empresa en duanes

en cada període(i pendents d’ingrés). Aquest tràmit denominat “Consulta de l’IVA importació amb diferiment de pagament”,

permet consultar lesquotes d’impost diferit corresponents a cada període, així com l’estat en què es troben aquests deutes.

 

IVA importacions, com optar al règim diferiment.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555