Ajuts a la contractació per fomentar la integració de persones vulnerables.

L’ajut a la contractació per l’integració de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió

procedents d’empresesd’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2018.

El pròxim 11 d’octubre de 2018 finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

En realitat l’import de l’ajut és el 50% del SMI vigent. La quantia de l’ajut per un contracte de 12 mesos a jornada completa durant

l’any 2018 s’estableix en 5.151 euros. En el cas que la durada sigui menor l’import de l’ajut s’ha d’ajustar proporcionalment

a la durada del contracte.

A qui va dirigit
I poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció

de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

Organisme responsable.

 

  • En primer lloc el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Seguidament la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies
  • I per acabar la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa

Normativa.

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables

 

Ajuts a la contractació per fomentar la integració de persones vulnerables.

 

 

Informeu-vos, podem ajudar-vos a tramitar la sol·licitud us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555

 

Normativa