RESUM DE LES MESURES DERIVADES DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PER LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19.

 

 

A) DE CARACTER FISCAL:

1. Pagament de terminis d’ajornaments i resta de deutes tributaris (NO LIQUIDACIONS PERIÒDIQUES), així com atenció de requeriments, sol·licituds d’informació, amb venciment entre el 14 de març i el 30 de maig de 2020, s’hauran de dur a terme el 30 de maig de 2020.

2. Tant el termini de durada dels procediments com el termini per interposar recursos i reclamacions en l’àmbit tributari queda suspès entre el 14 de març de 2.020 i el 30 de maig de 2.020.

3. Per PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES amb VOLUM D’OPERACIONS INFERIOR A 600.000,00 EUROS:

a. AJORNAMENT de la LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL de l’1T-2020 al 20.05.2020 (domiciliació fins 15.05.2020).

b. Pagament a compte de l’impost sobre societats (mod. 202) de l’1P-2020 en funció del resultat dels TRES PRIMERS MESOS.

4. PERSONES JURÍDIQUES amb volum d’operacions entre 600.000,00 euros i 6.000.000,00 d’euros poden optar per calcular el pagament a compte IS (mod. 202) del 2P-2020 sobre el resultat dels 9 primers mesos, i restar el que hagin pagat l’1P-2020.

Aquest punt i l’anterior NO SÓN APLICABLES a GRUPS DE SOCIETATS.

5. Per PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES amb VOLUM D’OPERACIONS INFERIOR A 6.010.121,04 EUROS: AJORNAMENT TRIBUTARI de TOT TIPUS DE TRIBUTS (fins i tot retencions i pagaments a compte -mod.111-115-123- inajornables en altres circumstàncies) de SIS MESOS, sense interessos els tres primers.

6. Modificació del TIPUS D’IVA (fins el 20.07.2020) al 0% (NOMÉS PER ENTREGUES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CLÍNIQUES, CENTRES HOSPITALARIS i ENTITATS PRIVADES DE CARÀCTER SOCIAL) dels productes relacionats a l’Annex del RDL 15/2020 (entre d’altres: guants, mascaretes, bates, articles mèdics i quirúrgics, gel hidroalcohòlic, medecines, sabó per rentat de mans…)

7. Ampliació al SUPORT ELECTRÒNIC de llibres, periòdics i revistes del tipus del 4%.

8. Es permet renunciar a tots els contribuents acollits a estimació objectiva (MÒDULS) a renunciar per aquest exercici 2020 (SEMPRE DE FORMA EXPLÍCITA I ABANS DEL 20.05.2020) i tributar en ESTIMACIÓ DIRECTA. A l’exercici 2021 si volen tornar a tributar per estimació objectiva, hauran de tornar a optar de forma explícita (o presentar la liquidació de l’1T-2021 d’acord amb les normes i models de l’estimació objectiva).

9. No computar a efectes de la liquidació del mòdul (tant en IRPF com en IVA) dels dies en què hagi estat decretat l’estat d’alarma.

10. Per liquidacions i autoliquidacions meritades entre 20.04.2020 i 30.05.2020 presentades en termini, però no ateses per manca de liquiditat no s’obrirà el període executiu amb les següents condicions:

a. S’hagi demanat finançament a l’empara del RDL 8/2020.

b. S’aporti a l’agència tributària certificació de l’entitat bancària fins 5 dies després del venciment del termini de liquidació.

c. Que el finançament cobreixi la totalitat dels deutes tributaris.

d. Que els deutes siguin efectivament i completament satisfets com a màxim fins 1 mes després de concedit el finançament.

11. Els deutes en executiva anteriors a la declaració de l’estat d’alarma, passen a voluntària, sempre que s’acompleixin les condicions establertes al punt anterior.

12. Línies de préstecs ICO (canalitzades a través d’entitats bancàries i amb aval de l’estat del 80%) i d’altres línies preferents de les pròpies entitats bancàries.

13. Àmbit de la Generalitat de Catalunya: suspensió d’ingrés dels tributs propis i cedits fins a DOS MESOS posteriors a la finalització de l’estat d’alarma (i ampliació en el mateix termini -DOS MESOS- de la declaració de l’impost sobre successions); ajornament del pagament de l’impost de begudes ensucrades i establiments turístics del primer període -setembre ’19 a març ’20- al 20.10.2020).

B) DE CARACTER LABORAL

 

Aclaración sobre obras permitidas

 

L’estat d’alarma decretat pel Govern Estatal ha esta prorrogat fins a les 00:00 del día 10 de maig de 2020 -Publicada al BOE 25/4/2020. En el moment actual de l’evolució de la epidèmia a Espanya es permet als menors de 14 anys acompanyar las adults responsables de la seva cura als desplaçament que puguin realitzar d’acord el disposat en l’art. 7 del RD 463/2020 -en la nova redacció otorgada per la DF primera del RD 492/2020.

1. S’han ampliat els supòsits de Força Major per a ERTEs, extenent-ho a empreses que realitzin activitats essencials durant la crisis per a que puguin afectar a aquella part de la plantilla no afectada per mencionat caràcter essencial.

2. Reconeixement prestació cessament d’activitat per als Autonoms i exempció quota RETA, que hagin vist expressament suspesa la seva activitat per l’estat d’alarma decretat o bé, en la resta de casos que la seva facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud s’hagi reduït en un 75% o més respecte al promig dels darrers 6 mesos (hi ha activitats que el període de referencia es de 12 mesos). La percepció es compatible amb altres prestacions de la SS que ja es vinguessin cobrant amb anterioritat al estat d’alarma i fossin compatibles amb el treball.

3. Reconeixement de la situació legal d’atur per aquelles extincions produïdes a partir del 9 de març de 2020 durant el període de proba amb independència de la causa que hagués produït l’extinció de la relació laboral anterior i aquelles que hagin causat Baixa voluntària a partir del 1 de març de 2020 per tenir un compromís ferm de contractació per part d’una altra empresa i que com a conseqüència del COVID 19 no s’hagués pogut formalitzar.

4. Es reforça la protecció dels treballadors fixes-discontinus (durant 90 dies) ampliant la cobertura a aquelles persones que no s’hagin pogut incorporar a l’activitat en les dates previstes o que no puguin accedir a la prestació per no disposar del període de cotització necessari.

5. Protecció a l’ocupació: La força major i les causes económiques, técniques, organitzatives i de producció en les que s’emparen els ERTOs de suspensió de contractes i reducció de jornada, no es podrán entendre com a justificatives per a l’extinció del contracte ni l’acomiadament.

6. S’han prorrogat per dos mesos el carácter preferent del treball a distancia, així como el dret d’adaptació del horari i reducció de la jornada regulats en el RD Llei 8/2020.

7. S’ha reduït un 19,11% les cotitzacions en situacions de inactivitat en el Sistema Especial per treballadors per compte aliè agraris per aquells que hagin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades en el 2019.

8. S’han suspes els terminis d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Durant el període de vigència de l’Estat d’Alarma no computarà als efectes de la durada de les actuacions comprovatories.

9. Els treballadors Autònoms que encara no hagin exercit l’opció d’adhesió amb una Mutua Col·laboradora, han de realitzar amb caràcter previ a la sol·licitud per tal que assumeixin el pagament de la prestació per cese de l’activitat.

10. Pels autònoms que no compleixin el requisits per accedir a la prestació per cessament d’activitat i que encara no hagin efectuat l’opció d’adhesió a una Mutua disposen de 3 mesos per a fer-ho des de la finalització de l’Estat d’Alarma. En cas que no ho facin es produirà automàticament l’adhesió la Mutua que tinguin major numero d’associats de la província, que els serà posteriorment comunicada.

11. Han implementat mecanismes de control i sanció per evitar comportaments fraudulents en la percepció de prestacions. Es regula la sanció dels comportaments de empreses que presentin falsedat e incorreccions en les dades facilitades així com també aquella conducta empresarial “consistent en sol·licitar mesures que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que ho origina. S’entendrà una infracció per cada persona que s’hagi sol·licitat. I s’estableix la responsabilitat empresarial que implica la devolució de les quantitats que indegudament hagin percebut els treballadors i que els treballadors conservaran el dret al salari corresponent al període de Regulació d’Ocupació descomptant les quantitats percebudes en concepte de prestació per desocupació.

12. S’introdueix una reforma en els requisits per a la inclusió i manteniment al actual Sistema Especial per a Treballadores per Compte Propi Agraris prescindint i eliminant aquells requisits vinculats a rendes de treball.

13. Han introduït mesures de flexibilització de caràcter temporal per a l’activitat agrària -contractes temporals fins al 30 de juny 2020-. Les persones que s’hi puguin acollir:

Persones en situació d’atur o cessament d’activitat.

Treballadors amb contractes temporalment suspesos per força majors.

Treballadors emigrants que el seu permis de treball acabi entre el periode compres de declaració d’Alarma i el 20 de juny 2020

Joves estrangers que es trobin en situació regular d’entre 18 i 21 anys.

Les retribucions percebudes per l’activitat laboral serán compatibles amb:

a) El Subsidi d’atur regulat al RD 5/1997 a favor dels treballadors eventuals inclosos al REA o amb la renda agraria residents a les CCAA d’andalusia i Extremadura.

b) Amb les prestacions d’atur derivades de la suspensió per causes económiques, tecniques, organitzatives o de producció, amb exclusió d’aquelles que tinguin el seu origen en la mesura prevista en l’art. 17 del RD Llei 8/2020 de mesures urgents per a fer front al impacte economic i social del COVID-19.

c) Amb qualsevol altra prestación per desocupació regulada en el titol III de la LGSS.

d) Amb les prestacions per cese d’activitat motivades per les causes previstes en l’art 331 LGSS amb exclusió d’aquelles que tinguin el seu origen en la mesura prevista en l’art. 17 del RD Llei 8/2020 de mesures urgents per a fer front al impacte economic i social del COVID-19.

e) Amb qualsevol altra prestació de carácter económic o qualsevol altre benefici o ajuda otorgada per qualsevol administració que sigui compatible amb el treball

Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte als efectes dels limits de renda per les prestacions contributives o no contributives de la SS, inclosos els complements a minims.

14. En matèria de moratòries i aplaçaments a la SS aprovats com a mesures urgents complementaries per a fer front al COVID 19 pel RD Llei 11/2020:

Es permet realitzar el pagament demorat en 6 mesos i sense cap interès a empreses de les cotitzacions corresponents a abril, maig i juny i als autònoms de les corresponents a maig, juny i juliol. El termini de sol·licitud de la moratòria és:

Entre el 1 i el 10 de maig per demanar moratòria de la liquidació d’abril.

Entre 1 i el 10 de juny per demanar moratòria de la liquidació de maig

Entre 1 i el 10 de juliol per demanar moratòria de la liquidació de juny.

NO es poden acollir a la moratòria els que han aplicat un ERTO.

Es permet aplaçar els deutes amb la Seguretat Social que han d’ingressar-se entre els mesos d’abril a juny 2020 pagant un interès del 0,5%

NO podran demanar aplaçament aquelles empreses que tenen un aplaçament en vigor. El termini de sol·licitud de l’aplaçament és:

Entre 1 i el 10 d’abril per demanar aplaçament de la liquidació de març.

Entre 1 i el 10 de maig per demanar aplaçament de la liquidació d’abril.

Entre 1 i el 10 de juny per demanar aplaçament de la liquidació de maig.

S’estableix que en la resolució d’aplaçament de pago de deutes a la SS es determinarà un plaç d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent a la resolució de concessió, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. L’aplaçament serà incompatible amb la petició de la moratòria en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

C. DE CARACTER JURIDIC

 

 

1. FORMULACIO I APROVACIO DE COMPTES DE LES SOCIETATS MERCANTILS:

a. El termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social perquè l’òrgan d’administració d’una societat de capital formuli comptes anuals de l’exercici anterior, ordinàries o abreujades, individuals o consolidats, i, si fos legalment exigible, l’informe de gestió, i per formular els altres documents que siguin legalment obligatoris per la legislació de societats, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data.

b. La junta general ordinària per aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals (és a dir, podrà celebrar-se en un termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització de l’estat d’alarma).

c. Considerant la suspensió del termini per a la formulació de comptes, amb el qual està relacionat el termini límit per a la legalització de llibres (comptables i societaris), s’ha d’interpretar que també aquest queda suspès fins al final del mes següent al termini límit per la formulació de comptes. Pel que el termini resultant seria el de quatre mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

2. MESURES EN MATERIA D’ARRENDAMENTS DE VIVENDA:

Adreçades a persones arrendatàries amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda a causa del COVID-19 que reuneixin els següents requisits:

 • Aturats o afectats per ERTO a causa del COVID-19,
 • Conjunt d’ingressos (amb caràcter general) de la unitat familiar inferior a 1.613,52.-€ (Triple del IPREM),
 • Renda de lloguer + subministraments bàsics igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Que en la unitat familiar cap membre sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya
 • DESNONAMENTS  Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional, per un període de 6 mesos: (des de 2 d’abril a el 2 d’octubre de 2.020).
 • CONTRACTES DE LLOGUER  Pròrroga per un període màxim de 6 mesos dels contractes d’arrendament que finalitzin fins dos mesos mesos després de la vigència de l’Estat d’Alarma.
 • Moratòria del deute arrendatari:

1.- El arrendador GRAN TENIDOR pot optar per oferir al arrendatari:

A.-) Reducció del 50% de la renda durant l’estat d’alarma amb màxim de 4 mesos més.

B.-) Una moratòria en el pagament de la renda durant l’estat amb un màxim de 4 mesos més.

Pagament de la renda ajornada de forma fraccionada durant la vigència del contracte amb un màxim de 3 anys.

TERMINI: Els llogaters podran sol·licitar la moratòria des del 2 d’abril fins el 2 de maig de 2020.

2.- Arrendador NO GRAN TENIDOR:

L’arrendatari en situació de vulnerabilitat pot demanar un ajornament temporal i extraordinari de la renda de lloguer.

– LÍNIA D’AVALS ICO, PAGAMENT LLOGUER A COST 0. -> amb un termini de devolució de fins a 6 anys, prorrogable excepcionalment per altres 4 anys i sense que, en cap cas, meriti cap tipus de despesa i interessos per al sol·licitant.

3. MESURES EN MATERIA D’ARRENDAMENTS DE LOCALS:

Adreçades a autònoms d’alta al RETA en data 14/3/20 i PIMES amb actiu inferior a 4 milions d’euros, facturació inferior a 8 milions d’euros i menys de 5 treballadors.

 • Que hagin cessat la seva activitat com a conseqüència del Decret d’estat d’alarma.
 • Que acreditin una disminució de la facturació el mes anterior a la sol·licitud d’un mínim del 75% respecte del any anterior.

AMB GRANS TENIDORS, EMPRESA O ENTITAT PÚBLICA d’HABITATGE:

 • Termini: 1 mes a comptar de entrada en vigor de l’RDL 15/20 (22-4-20)
 • Condició: Sempre que no s’hagués arribat a un acord entre les dues parts de moratòria o reducció de la renda.
 • La moratòria en el pagament de la renda arrendatícia s’aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i fins 4 mesos després.
 • Fraccionament de la moratòria: per un termini de 2 anys sense penalització ni meritació d’interessos.

AMB GRANS TENIDORS, EMPRESA O ENTITAT PÚBLICA d’HABITATGE:

 • Termini: 1 mes a comptar de entrada en vigor de l’RDL 15/20 (22-4-20).
 • Condició: Sempre que no s’hagués arribat a un acord entre les dues parts de moratòria o reducció de la renda.
 • Es pot demanar ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer.
 • La fiança, que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En cas que es disposi total o parcialment de la mateixa, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència de l’contracte, en cas que aquest termini és inferior a un any.

4. MESURES PROTECCIÓ ALS CONSUMIDORS

REGLA GENERAL  Resolució dels contractes d’impossible compliment, com a conseqüència de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma, amb devolució de les quantitats abonades pels consumidors.

La resolució només serà procedent quan no sigui possible una proposta de revisió pactada en 60 dies a comptar desde que es sol·licita la resolució del contracte.

5. CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TRACTE SUCCESSIU

L’empresa podrà oferir opcions de recuperació del servei.

El consumidor podrà:

 • Reclamar la devolució dels imports pagats o
  • Demanar minoració de les quotes futures.

Fins que l’empresa no presti el servei no podrà cobrar noves quotes.

6. CONTRACTES AMB VIATGE COMBINAT

Si han estat cancel·lats com a conseqüència del COVID-19:

 • L’empresari pot oferir un bo d’igual valor que el viatge, a usa en el termini d’un any des de la finalització de l’estat d’alarma.
  • El consumidor podrà fer ús de la facultat de resoldre el contracte amb devolució de l’import sense compensació.

Per obtenir els meus informació podeu contactar amb el

Departament Fiscal, Laborali Juídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí

Enllaços d’intères:

16-4-2020

  15-4-2020

Aclariment sobre obres permeses  12-2-2020

Ajuts a l’activitat productiva i l’ocupació davant els efectes del coronavirus

Model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte d’altri que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial decret llei 10/2020. Actualitzat 01-4-2020

Model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte d’altri.

Tot el que has de saber sobre el permís retribuït recuperable. Actualitzat 31-3-2020

Preguntes freqüents sobre el permís retribuït recuperable.

Documentació (en pdf) a tenir molt en compte i que es pot descarregar.. Actualitzat 23-3-2020

Circular de l’Agencia Estatal de Proteccio de Dades

Criteris perquè els Autònoms es puguin acollir als beneficis de cessament d’activitat.

Respostes a qüestions plantejades sobre la interpretació del RD 463/2020, modificat per reial decret 465/2020

Prestacions extraordinària per cessament d’activitat (Autònoms)

 Documentació (en pdf) a tenir molt en compte i que es pot descarregar.. Actualitzat 21-3-2020

Autònoms mesures execcionals.

Certificat autoresponsble de desplaçament.

Certificat desplaçament.

Circular Coronaviris COVID-19

Informació  sobre el ERTO

Preguntes freqüents dels autònoms en relació amb els efectes del Covid-19

BOE 14 de Març

BOE 18 de Març

Estat d’alarma. Mesures crisi sanitària COVID-19