Reclamació d’indemnització per danys derivats de l’actuació sanitaria

01/12/2022

La Sentència del Tribunal Suprem número 894/2022, de 30 de juny, analitza un supòsit de reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública per danys derivats de l’actuació sanitària i en concret la interrupció del termini de prescripció del dret a reclamar.

L’article 67.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) el circumscriu a un any des de la data de la lesió o des de la seva estabilització.

El Tribunal Suprem fixa la següent doctrina en relació a la interrupció del termini de prescripció:

  • La interposició d’una diligència preliminar per a l’obtenció de la història clínica no constitueix una acció idònia als efectes d’interrompre el termini de prescripció d’un any per reclamar la responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública per danys derivats de l’actuació sanitària.
  • La presentació d’un escrit limitat a comunicar la intenció d’interrompre la prescripció mitjançant la seva presentació, a l’empara de l’article 1973 del Codi Civil, no pot determinar aquesta interrupció en l’àmbit de la responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública per danys derivats de l’assistència sanitària.

Malgrat això, aquesta sentència estipula que la doctrina no es pot establir com a criteri absolut que juga al marge de les circumstàncies concretes de cada cas, les quals s’hauran d’analitzar.

Amb tot, recordeu que en cas d’haver patit danys i perjudicis derivats de l’actuació sanitària podeu adreçar-vos al Departament jurídic de Cudós Consultors, ja que us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia.

Elisa Estrada Villas
Advocada del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors.