Indemnització de danys i perjudicis derivats de l’anul·lació d’un acte dictat per l’administració

14/07/2023

La Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa (art. 31 de la LJCA) preveu la possibilitat d’articular una pretensió principal d’anul·lació d’un acte o inactivitat amb una pretensió accessòria de reconeixement d’una situació jurídica individualitzada i adopció de mesures adequades per al ple rescabalament de la mateixa, entre aquestes la indemnització de danys i perjudicis.

Així mateix, la Llei 40/2015 en els seus articles 32 i següents regulen la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, institució que s’ha de relacionar amb la indemnització abans esmentada.

La Sentencia del Tribunal Suprem de 13 de juny de 2015 reconeix expressament una indemnització econòmica arrel de l’anul·lació d’un acte administratiu dictat per un Ajuntament. En el cas analitzat en la sentència es va anular per part del Tribunal Superior de Justícia l’autorització d’apertura d’una sala de bingo. En virtut d’aquesta revocació, una empresa competidora dedicada a la mateixa activitat va sol·licitar una indemnització econòmica pel temps que l’establiment va està obert fruit de l’autorització que posteriorment va ser revocada.

El Tribunal Suprem estima la indemnització de danys i perjudicis atenent al dany ocasionat (en aquest cas, lucre cessant). El lucre cessant es una forma de dany patrimonial que consisteix en la pèrdua d’un guany legítim o d’una utilitat econòmica per part de la víctima o els seus familiars com a conseqüència d’un fet determinat, i que aquesta no s’hauria produït si l’esdeveniment perniciós no hagués tingut lloc.

La sentencia apunta a que la existència d’aquell nou “bingo” va incidir negativament en la facturació dels que estaven en funcionament amb anterioritat. Si la nova empresa va obtenir un benefici del temps en què es va mantenir obert l’establiment, resulta indiscutible que els competidors van patir una pèrdua durant aquest termini, pèrdua imputable a la decisió administrativa d’atorgar una autorització que va resultar contrària a dret (funcionament anormal de l’administració).

Amb tot, recordeu que en cas que vulguin sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis per l’actuació d’una administració pública poden adreçar-se als advocats/des de Cudós Consultors, ja que els assessorarem amb la màxima seguretat i garantia per tal d’iniciar els tràmits corresponents.

Elisa Estrada Villas
Advocada del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors