Impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables

05/01/2023

El passat 1 de gener de 2023 va entrar en vigor la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de Residus i Sòls contaminants per a una economia circular, on es troba regulat en els articles 67 a 83 el nou Impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables.

Fet imposable
L’impost grava la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels envasos que, contenint plàstic, no siguin reutilitzables, així com els productes semielaborats destinats a la fabricació d’envasos i altres productes plàstics destinats al seu tancament, comercialització i presentació.

Productes afectats per l’impost
Es tracta d’un impost indirecte (com l’IVA) que grava la utilització en territori espanyol d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint el producte.

Productes amb exempció o no subjecció

 • Els envasos de medicaments o productes sanitaris.
 • El plàstic de les paques o bales d’ensilar d’ús agrícola o ramader.
 • Els que siguin destinats o enviats a l’estranger.
 • La importació o adquisició intracomunitària d’envasos en quantitats inferiors a 5kg al mes.
 • Les pintures, tintes i adhesius incorporats als envasos i resta de productes gravats.

Base imposable i tipus no impositiu
La base és la quantitat de plàstic expressada en kg i el tipus impositiu és de 0,45€/kg.

Deduccions
De les importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes subjectes a l’impost, podran deduir-se:

 • Els que s’hagin enviat fora del territori d’aplicació de l’impost, ja sigui que l’enviament s’ha realitzat per compte propi o per un tercer.
 • Els que s’hagin retornat per ser destruïts o reincorporats a un procés de fabricació.

Registre obligatori
Tots els contribuents que realitzin les activitats de fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes gravats per l’impost, estan obligats a inscriure’s al registre territorial, durant aquest mes de gener, a través d’aquest enllaç.

Funcionament de l’impost
La primera venda després de ser fabricat, el fabricant haurà de repercutir a l’adquirent l’impost, que haurà d’especificar separadament a la factura (com l’IVA).

A la factura s’ha de fer constar:

 • La quantitat de plàstic amb kg.
 • La quota d’impost resultant de multiplicar la quantitat per 0,45€.
 • El concepte i article d’exempció, en cas que n’hi hagi.

A les vendes posteriors (sempre que el client ho sol·liciti) els proveïdors hauran de fer constar a les factures, o amb un certificat apart:

 • La quantitat de plàstic amb kg.
 • La quota d’impost pagada inicialment o si es va aplicar alguna exempció.

Els fabricants i els qui hagin realitzat adquisicions intracomunitàries hauran de presentar una autoliquidació i pagar l’impost amb la mateixa periodicitat que tinguin en l’IVA (trimestral o mensualment).

Els qui hagin realitzat importacions, pagaran l’impost a la pròpia duana.

Igual que passa amb l’IVA, quan l’impost a deduir sigui superior al repercutit, l’excés a favor s’anirà compensant amb les autoliquidacions posteriors (amb un màxim de 4 anys) i es podrà optar per sol·licitar la devolució a l’última liquidació de l’any.

S’haurà de subministrar la informació detallada a l’AEAT, d’existències dels productes objecte de l’impost, des de 1-1-2023, d’obligat compliment a partir del dia 1-7-2023 (similar al SII).

 • Els fabricants hauran de portar una comptabilitat d’existències inicials, entrades, sortides, productes fabricats i vendes. (cicle complert)
 • Els adquirents intracomunitaris i els representants dels contribuents no establerts en territori d’aplicació de l’impost, hauran de portar un registre d’existències.

Sancions
Seran infraccions tributàries, objecte de sancions, les següents:

 • La falta d’inscripció al registre, amb una sanció fixa de 1.000,00 €.
 • La falta de nomenament d’un representant pels contribuents que no estiguin establerts al territori d’aplicació de l’impost, amb una sanció fixa de 1.000,00€.
 • La falsa o incorrecta certificació dels kg de plàstic reciclat, amb una sanció del 50% de les quotes deixades d’ingressar (amb un mínim de 1.000,00 €).
 • L’aplicació indeguda d’exempcions, amb una sanció del 150% del benefici fiscal obtingut (amb un mínim de 1.000,00 €).
 • La incorrecta consignació a la factura o al certificat de les dades, amb una multa de 75,00€ per cada factura o certificat incorrecte.

Trobareu tota la informació i accés als tràmits en aquest enllaç.