S’ha publicat la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives, el sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).

impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

La part primera, relativa a les mesures fiscals, s’ordena en dos títols: el títol I, relatiu a les modificacions en l’àmbit dels tributs propis, i el títol II, relatiu a les modificacions en l’àmbit dels tributs cedits.

En l’àmbit dels tributs propis, les modificacions afecten els impostos següents:
 • Impost sobre els habitatges buits: es modifiquen, amb la finalitat d’incentivar la disponibilitat d’habitatges per a lloguer social, els percentatges de bonificació establerts en atenció al volum d’habitatges que els subjectes passius destinen a lloguer assequible.
 • Impost sobre grans establiments comercials: la primera modificació concreta els supòsits de subjecció a l’impost; la segona, relativa a la determinació de la base imposable, introdueix una ràtio de vehicles per dia i metres quadrats de superfície específica per als establiments de ferreteria.
 • Impost sobre les estades en establiments turístics: s’incorporen a la tributació els creuers que no entren al port però queden fondejats en les seves aigües, atès que s’hi fan estades que són susceptibles d’ésser gravades en els mateixos termes que les efectuades en els creuers que sí que resten amarrats a port. Una altra novetat normativa és que es permet que l’Ajuntament de Barcelona estableixi, per mitjà d’una ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes establertes per a aquest impost.
 • Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial: s’introdueix una modificació tècnica amb relació als instruments d’informació que s’han d’utilitzar per determinar les emissions que són objecte de gravamen.
 • Impost sobre les begudes ensucrades envasades: s’incrementen els tipus de gravamen per motivar el canvi de comportament dels fabricants (amb la reducció del volum de sucre de les begudes més comercialitzades) i dels consumidors (perquè optin pel consum de begudes més saludables).
 • En matèria de taxes, cal destacar la modificació de la taxa per la realització de valoracions prèvies en l’àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya i la modificació de la taxa per la prestació de serveis en matèria de jocs i apostes, entre d’altres.
 • Es crea, així mateix, un nou tribut propi: l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Amb un caràcter finalista, grava la incidència, l’alteració o el risc de deteriorament que ocasiona sobre el medi ambient la realització de les activitats que hi queden subjectes, mitjançant les instal·lacions i altres elements patrimonials afectes a aquestes, amb la finalitat de contribuir a compensar la societat del cost que suporta i frenar el deteriorament de l’entorn natural. Aquestes activitats són, d’una banda, les de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica i, d’una altra, les de transport d’energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.
En l’àmbit dels tributs cedits, les modificacions afecten els impostos següents:
 • Impost sobre la renda de les persones físiques. Les mesures consisteixen, d’una banda, a incrementar un 10% el mínim exempt dels contribuents amb nivell de renda més baix, per tal d’adaptar-lo al cost de la vida a Catalunya, més elevat que la mitjana estatal, i, d’altra banda, es reequilibren els trams superiors de l’escala impositiva: se’ls atorga a tots una amplada similar i es divideix l’actual quart tram de base liquidable general en dos trams –un tram de 53.407,20 a 90.000 euros i un tram de 90.000 a 120.000 euros–, als quals s’apliquen uns tipus marginals del 21,50% i del 23,50%, respectivament.
 • Impost sobre successions i donacions. Es modifica, d’una banda, en l’àmbit de les reduccions de la base imposable, la regla de manteniment establerta per al gaudiment de la reducció del 95% aplicable a l’adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural, per tal de donar-li el mateix tractament que ja té en el supòsit de donació d’aquest tipus de béns. D’altra banda, es crea una nova reducció per a les donacions i la resta de transmissions lucratives entre vius que hi siguin equiparables rebudes de fundacions i d’associacions que compleixen finalitats d’interès general, i també es modifica l’àmbit d’aplicació de la tarifa reduïda establerta per l’article 57.2 de la Llei 19/2010, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, amb l’exclusió dels contractes d’assegurances sobre la vida, que tenen la consideració de negocis jurídics equiparables d’acord amb la normativa reguladora de l’impost.
Les modificacions de més impacte, tanmateix, són les següents:

La reintroducció dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per als contribuents dels grups I i II, amb l’objectiu de dotar l’impost d’un impacte redistributiu més gran i reduir les disparitats econòmiques, i la modificació del règim de bonificacions en la quota.

 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Pel que fa a les transmissions patrimonials oneroses, s’estableix una bonificació en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tanteig i retracte, i una bonificació en les adquisicions que duen a terme els promotors socials, per a destinar-los a habitatge de protecció oficial de lloguer o cessió d’ús; s’aprova un tipus reduït del cinc per cent per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals, i es modifica la regulació de la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, en què es redueix a tres anys el termini de què disposen per revendre l’habitatge.

Quant als actes jurídics documentats, es crea una bonificació en la quota del gravamen que recau sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les i sobre els documents notarials que formalitzen actes relacionats amb les anomenades arres penitencials.

 • Finalment, es regulen obligacions formals dels subjectes passius amb relació a la presentació de documents i als terminis de presentació d’autoliquidacions complementàries en cas de pèrdua del dret a aplicar un benefici fiscal.

Per obtenir els meus informació podeu contactar amb el

Departament Fiscal, Laborali Juídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí