Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques. La Llei 6/2017, de 9 de maig, del Parlament de Catalunya,

va aprovar l’Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques.

Després de diversos ajornaments, sobretot produïts pels recursos que el Govern Central va elevar al Tribunal Constitucional,

i arran de la resolució d’aquest Tribunal del passat 6 de març de 2019, que ha declarat la constitucionalitat de la norma, procedeix

aplicar aquest Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques DE FORMA RETROACTIVA pels exercicis 2017, 2018 i 2019.

Aquest impost grava la tinença d’actius no productius situats a Catalunya per part de les persones jurídiques i de les entitats

sense personalitat jurídica amb objecte mercantil residents a Catalunya. A efectes de l’impost, es consideren actius no productius:

a. Béns immobles (NO AFECTES).

b. Vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 CVF (CEDITS DE MANERA GRATUITA O

MITJANÇANT PREU PER ÚS PRIVAT, amb excepcions).

c. Embarcacions de lleure.

d. Aeronaus.

e. Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.

f. Joies.

Els béns immobles han d’estar situats en el territori de Catalunya, mentre que els restants actius no productius han de ser titularitat

dels subjectes passius domiciliats també a Catalunya.

La declaració i autoliquidació de l’impost corresponent als exercicis 2017, 2018 i 2019 s’ha de presentar entre l’1 d’octubre de 2019 i el

30 de novembre de 2019.

Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques

El model de declaració és el model 540, i cal presentar-lo i liquidar-lo per via telemàtica.

Cal també remarcar que TOTS AQUELLES SUBJECTES PASSIUS que es dediquin a la VENDA D’OBJECTES D’ART, ANTIGUITATS

i JOIES, han de subministrar de forma obligatòria i general, informació a l’Agència Tributària de Catalunya, sense que a hores d’ara sapiguem

ni de quina forma ni en quins terminis, sobre les adquisicions d’aquests tipus de béns pels obligats a declarar aquest tribut.

Donades les dates en què ens trobem, la falta d’instruccions més clares sobre alguns aspectes dels béns afectes o no (immobles, vehicles…),

de la declaració obligatòria dels venedors d’objectes d’art, antiguitats i joies (perquè el Reglament no s’ha aprovat i no ha desenvolupat encara

la Llei), suggerim que TOTHOM INTERESSAT en què informem més detalladament sobre qualsevol aspecte d’aquesta circular i, si és el cas,

duguem a terme les declaracions escaients, contacti amb aquest despatx professional A PARTIR DEL PROPER 23 D’OCTUBRE DE 2019, per

poder informar-vos més detalladament.

Més informació Gen.cat

Per obtenir els meus informació podeu contactar amb el departament Fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí