Com l’any passat, i d’acord amb la Llei 6/2017, de 9 de maig, del Parlament de Catalunya, és procedent liquidar aquest mes de juliol de 2020 l’Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques de l’exercici 2020, que s’havia de liquidar el proppassat mes de juny, però va ser ajornat al present mes, a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques 2020.

Com ja vam informar en altres circulars i també l’exercici passat, aquest impost grava la tinença d’actius no productius situats a Catalunya per part de les persones jurídiques i de les entitats sense personalitat jurídica amb objecte mercantil, residents a Catalunya. A efectes de l’impost, es consideren actius no productius:

a. Béns immobles (NO AFECTES).
b. Vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 CVF (CEDITS DE MANERA
GRATUÏTA O MITJANÇANT PREU PER ÚS PRIVAT, amb excepcions).
c. Embarcacions de lleure.
d. Aeronaus.
e. Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni
històric.
f. Joies.

Els béns immobles han d’estar situats en el territori de Catalunya, mentre que els restants actius no productius han de ser titularitat dels subjectes passius domiciliats també a Catalunya.

La declaració i autoliquidació de l’impost corresponent al present exercici 2020 s’ha de presentar ABANS DEL PROPER DIA 31 de juliol de 2020, i es refereix a béns titularitat del
subjecte passiu en data 1 de gener de 2020.

El model de declaració és el model 540, i cal presentar-lo i liquidar-lo per via telemàtica.

Cal també remarcar que TOTS AQUELLES SUBJECTES PASSIUS que es dediquin a la VENDA D’OBJECTES D’ART, ANTIGUITATS i JOIES, han subministrat de forma obligatòria i general, informació a l’Agència Tributària de Catalunya, sobre les adquisicions d’aquests tipus de béns pels obligats a declarar aquest tribut.

Restem a la vostra disposició per dubtes i/o consultes sobre aquest tribut i la seva declaració.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies